Na Hang Sắp xếp, tinh gọn khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội: Phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ

TQĐT - Vừa qua, Huyện ủy Na Hang đã xây dựng Đề án Thành lập cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện. Đây là bước đi mới của huyện trong thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng (khóa XII). Phóng viên Báo Tuyên Quang có cuộc trao đổi với đồng chí Vân Đình Thảo, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Na Hang về những vấn đề này.

Đồng chí Vân Đình Thảo,
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy
Na Hang

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết cơ sở thực tiễn để huyện xây dựng Đề án Thành lập cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội?

Đồng chí Vân Đình Thảo: Thực hiện chủ trương của Đảng về đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, huyện Na Hang đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, đồng thời vận dụng sáng tạo, linh hoạt phù hợp với đặc thù của huyện. Tuy nhiên, kết quả đạt được còn nhiều mặt hạn chế, nhiều chủ trương lớn của Đảng thực hiện chậm hoặc chưa có đột phá. Thực tiễn, tổ chức, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện còn nhiều bất cập. Nhiều tổ chức cùng thực hiện một nhiệm vụ tuyên truyền, vận động hoặc tổ chức thực hiện các phong trào tương tự nhau; một đối tượng chịu tác động của nhiều tổ chức; việc đổi mới hoạt động nhìn chung còn chậm, có biểu hiện “hành chính hóa” trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các phong trào thi đua, từ đó dẫn đến hiệu quả hoạt động chưa cao; vai trò giám sát và phản biện xã hội chưa rõ nét, việc góp ý tham gia xây dựng Đảng, chính quyền hiệu quả chưa cao. Ở một số nơi, một số thời điểm khi có nhiệm vụ phức tạp, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội chưa thể hiện rõ vai trò phối hợp để vận động nhân dân. 

Trước yêu cầu đó, đòi hỏi MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện cần phải tiếp tục đổi mới về tư duy, nhận thức, phương pháp, cách thức tổ chức và hoạt động để góp phần đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Việc xây dựng Đề án là rất cần thiết trong tình hình hiện nay.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết một số nội dung cơ bản của Đề án?

Đồng chí Vân Đình Thảo: Cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện trực tiếp là Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, BCH, BTV các đoàn thể chính trị - xã hội lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các hoạt động của từng tổ chức; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác Mặt trận và các đoàn thể theo quy định của luật, pháp lệnh và điều lệ của mỗi tổ chức. Căn cứ nội dung chỉ đạo hàng năm của ngành dọc cấp trên, nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhiệm vụ cụ thể của từng đối tượng, cơ quan này tổng hợp xây dựng chương trình, kế hoạch, thống nhất triển khai thực hiện nhiệm vụ chung toàn khối; phân công trách nhiệm cụ thể, chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ của cơ quan khối.

Cơ cấu tổ chức của cơ quan gồm: Thủ trưởng cơ quan là Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; cấp phó gồm Chủ tịch Ủy ban MTTQ và trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội. Các phòng, ban gồm: Văn phòng (có nhiệm vụ tổ chức, hành chính, quản trị, văn thư); Ban Tuyên truyền, vận động (tổ chức các phong trào, các cuộc vận động, tham mưu triển khai xây dựng các mô hình điển hình theo đối tượng, hỗ trợ phát triển kinh tế); Ban Kiểm tra, Giám sát (tham mưu công tác kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền); Ban Dân chủ, Pháp luật (tham mưu thực hiện công tác dân chủ, chính sách pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tư vấn pháp luật, tham mưu giải quyết các vấn đề hòa giải, giải quyết đơn thư)... Với cơ cấu tổ chức, biên chế như vậy sẽ giúp bộ máy được tinh gọn, cơ cấu lại đội ngũ, tính chuyên môn hóa cao, thuận lợi trong việc huy động nhân lực giữa các tổ chức. Tổng biên chế các cơ quan trong khối hiện được giao là 29 người, sau khi thực hiện đề án, sẽ giảm xuống còn 24 người.


Một buổi họp giao ban của các cơ quan khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Na Hang.

Về cơ chế lãnh đạo, điều hành, cơ quan như một cơ quan cấp huyện, có tài khoản và con dấu riêng. Thủ trưởng cơ quan là thường vụ cấp ủy huyện chịu trách nhiệm trước cấp ủy và tổ chức cấp trên trong quản lý tổ chức, bộ máy, biên chế, công tác cán bộ; phân công thực hiện chức năng nhiệm vụ của cơ quan khối để thống nhất thực hiện các chức năng, nhiệm vụ chung của các tổ chức bằng quy chế làm việc. Các cấp phó thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của thủ trưởng, đồng thời trực tiếp lãnh đạo cán bộ của tổ chức mình và phụ trách một lĩnh vực cụ thể trong bộ phận tham mưu giúp việc chung được phân công. Cán bộ, công chức cơ quan chịu sự quản lý của thủ trưởng theo chế độ quản lý cán bộ, công chức.

Qua khảo sát, học tập kinh nghiệm mô hình tại tỉnh Quảng Ninh và quá trình nghiên cứu Đề án cho thấy, hoạt động của cơ quan này sẽ phát huy sức mạnh tổng hợp, thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động chung thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Việc bố trí, sắp xếp cán bộ vào các tiểu ban theo hướng sẽ phát huy sở trường, năng lực của từng cán bộ. Cách giao việc cụ thể, có kiểm đếm báo cáo công việc thường xuyên, tiết kiệm được thời gian, nhân lực, tài chính, tổ chức các hoạt động và làm việc với cơ sở được thực hiện tập trung. Việc thống nhất chỉ đạo các hoạt động chung giúp đội ngũ cán bộ gắn kết với nhau vì lợi ích chung của xã hội, của nhân dân, bớt đi vào các việc mang tính phong trào không có hiệu quả thiết thực.

Phóng viên: Khi triển khai thực hiện đề án, huyện gặp những khó khăn gì và có giải pháp như thế nào?

Đồng chí Vân Đình Thảo: Trước hết, đây là mô hình mới chưa có hướng dẫn của Trung ương. Cơ quan chưa có sự liên thông giữa các cấp, nên trong quá trình thực hiện báo cáo, kiểm tra, giám sát các tổ chức hội sẽ gặp lúng túng. Sau khi sắp xếp cán bộ làm việc theo các ban bước đầu sẽ gặp nhiều khó khăn, lúng túng.

Huyện sẽ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên cơ quan khối, chủ động đề xuất các giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc. Huyện xác định sẽ vừa làm vừa rút kinh nghiệm để bổ sung phù hợp với thực tế, từng bước khắc phục thực hiện đồng bộ các chế độ, chính sách của Trung ương; tiếp tục nghiên cứu ban hành chính sách của tỉnh để đảm bảo quyền lợi cho cán bộ chịu tác động không thuận lợi của Đề án; tập trung chỉ đạo xây dựng các quy định, quy chế sau khi thực hiện Đề án, cụ thể là xây dựng quy chế làm việc, quy chế chỉ tiêu nội bộ. Đồng thời, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ đủ năng lực, có tâm huyết đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!
                                                                                                                                    Thanh Phúc
                                                                                                                                     (Thực hiện)

Tin cùng chuyên mục