Sơn Dương tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị

TQĐT - Chủ động thực hiện Nghị quyết 18 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, huyện Sơn Dương đã từng bước đưa Nghị quyết vào thực tiễn. Theo đó, kế hoạch, chương trình hành động đã được huyện xây dựng cụ thể, có lộ trình thực hiện rõ ràng, đảm bảo tính khả thi, phù hợp với sự phát triển lâu dài của địa phương.

Ngay sau khi hoàn thành quán triệt Nghị quyết cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, Huyện ủy Sơn Dương đã ban hành kế hoạch và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy và Ban Chỉ đạo thực hiện nghị quyết đã thống nhất lãnh đạo toàn diện việc đổi mới, sắp xếp và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế trong hệ thống chính trị của huyện; thực hiện nhất thể hóa một số chức danh của các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trong huyện; lãnh đạo tập trung, thống nhất thực hiện thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình, bước đi cụ thể, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài. 


Cán bộ bộ phận giao dịch “Một cửa”, “một cửa liên thông” của thị trấn Sơn Dương phục vụ nhân dân cả ngày thứ bảy hàng tuần.

Đồng chí Phạm Thanh Hải, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Sơn Dương cho biết: Mục tiêu huyện đặt ra khi thực hiện Nghị quyết 18 là tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

Huyện đã đặt ra nhiệm vụ theo từng lộ trình cụ thể. Ngay trong quý I-2018, cấp huyện và cấp cơ sở, đơn vị có liên quan đã xây dựng xong chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể, thiết thực, khả thi để tổ chức thực hiện Nghị quyết 18 và Chương trình hành động của Huyện ủy về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả của huyện trình cấp có thẩm quyền. 

Trong năm 2018, huyện thực hiện thí điểm mô hình về tổ chức, kiêm nhiệm một số chức danh lãnh đạo quản lý theo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh phù hợp với thực tiễn ở địa phương, đồng thời không thành lập mới tổ chức trung gian; giải thể, sắp xếp lại cơ quan, tổ chức hoạt động không hiệu quả. Đồng thời chuyển một số nhiệm vụ và dịch vụ công mà Nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm bảo theo hướng dẫn của cấp trên. 

Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương Phạm Văn Lương cho biết, thực hiện Nghị quyết 18, UBND huyện đang rà soát, sắp xếp lại số lượng các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện và số lượng cấp phó của các cơ quan này theo hướng tinh gọn để xây dựng đề án các cơ quan chuyên môn cấp huyện theo quy định khung của Trung ương, của tỉnh và phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể trên nguyên tắc tinh giản bộ máy, biên chế, giảm chi thường xuyên, nâng cao hiệu quả, hiệu lực điều hành. Bên cạnh đó, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng phát huy hiệu quả việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh về thống nhất số lượng cán bộ, công chức cấp xã cho phù hợp theo hướng xác định rõ vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh, đặc thù của địa phương và bảo đảm biên chế. Đồng thời thực hiện nghiêm túc việc khoán chi phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã, xóm, khu; sắp xếp, kiện toàn, sáp nhập tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã và sáp nhập các xóm, khu không đủ tiêu chuẩn, tiêu chí theo quy định...

Đến hết tháng 6-2018, huyện Sơn Dương đã sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đảm bảo đúng phương án đã phê duyệt. UBND huyện thực hiện tinh giản biên chế đối với 12 cán bộ, công chức; bố trí 2 cán bộ công chức xã kiêm thêm nhiệm vụ của 2 công chức xã; 4 cán bộ công chức xã kiêm thêm nhiệm vụ người hoạt động không chuyên trách cấp xã; bố trí 1 cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp xã kiêm thêm nhiệm vụ không chuyên trách. Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế là vấn đề khó, phức tạp vì liên quan trực tiếp đến nhân sự của nhiều cơ quan, đơn vị. Nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, huyện Sơn Dương phấn đấu hoàn thành mục tiêu Nghị quyết 18 đề ra.

Bài, ảnh: Trang Tâm 

Tin cùng chuyên mục