Học tập phong cách, tác phong công tác của Bác Hồ

TQĐT - Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, các cấp ủy đảng trong tỉnh đang triển khai quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. Chuyên đề năm nay tập trung học tập Bác về phong cách, tác phong của người đứng đầu và của cán bộ, đảng viên. Qua đó, sẽ góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu xây dựng, hoàn thiện đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu mới.

Với mục đích nâng cao nhận thức, hành động, xây dựng và đưa việc thực hiện phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo Bác với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 


Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thổ Bình (Lâm Bình) bàn bạc, lựa chọn nội dung 
đột phá học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội đã tập trung triển khai quán triệt, nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2018 đến cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Quan Văn Duyên, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Chiêm Hóa cho biết, đến thời điểm này, tất cả các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã thực hiện xong việc quán triệt, học tập, nghiên cứu chuyên đề năm 2018. Để việc học tập, làm theo được thực hiện thực chất, hiệu quả, Huyện ủy đã chỉ đạo mỗi cá nhân cần xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, đồng thời, các địa phương, đơn vị, cơ quan phải có cơ chế giám sát, đánh giá kết quả thực hiện của mỗi cá nhân một cách cụ thể, rõ ràng. Việc học tập làm theo phải được gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, “soi mình” để sửa, để chỉnh đốn phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu và cán bộ, đảng viên. 

Đảng bộ huyện Chiêm Hóa đã lựa chọn nội dung đột phá của huyện là tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng. Trọng tâm là Nghị quyết số 49 ngày 29-3-2017 của Ban Thường vụ huyện ủy theo phương châm cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Huyện Sơn Dương cũng chuẩn bị tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện học tập chuyên đề năm 2018. Đồng chí Dương Văn Hòa, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy chia sẻ: Để quán triệt chuyên đề năm 2018 tại hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện, huyện đã mời Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương để truyền đạt chuyên đề học tập Bác năm 2018. Ban Tuyên giáo Huyện ủy dự kiến phối hợp với Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện để ghi âm, ghi hình bài giảng để các cơ sở đảng trực thuộc làm tài liệu sinh hoạt, phổ biến chuyên đề trong các cuộc họp, buổi sinh hoạt chi bộ, thôn và các chi đoàn, chi hội, quán triệt ngay sau khi hội nghị chủ chốt toàn huyện được tổ chức xong.

Theo kế hoạch học tập chuyên đề năm 2018, một trong những nội dung quan trọng Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặc biệt nhấn mạnh là việc lựa chọn khâu đột phá, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của từng tập thể đơn vị, cá nhân, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên. Đồng thời, xác định đây là một trong những nội dung trọng tâm của việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Theo đó, nội dung đột phá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra trong năm 2018 là “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao kỷ luật, kỷ cương; đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên”. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu nội dung đột phá phải cụ thể, không chung chung, gắn với trách nhiệm của tập thể, cá nhân, người đứng đầu trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, đơn vị; khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kiểm điểm công tác lãnh đạo năm 2017, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); giải quyết các vấn đề cấp thiết hoặc nổi cộm trong thực tiễn.

Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục