Mặt trận phải là nơi phát huy dân chủ

Theo ông Lê Hồng Anh: Hệ thống Mặt trận cần động viên, phát huy tốt hơn nữa vai trò của các tầng lớp nhân dân, đóng góp vào sự nghiệp chung.

Tin xem nhiều