Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc tại tỉnh ta

TQĐT - Ngày 26-4, Đoàn giám sát của Quốc hội do đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn; đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội làm Phó Trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016 tại tỉnh ta.
Video không hợp lệ

Tham gia đoàn giám sát có lãnh đạo Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh; các chuyên gia của Quốc hội.

Đón tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang; Lê Tiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Hải Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan; lãnh đạo các huyện Chiêm Hóa, Hàm Yên, Na Hang và thành phố Tuyên Quang.


Đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội
làm việc với UBND tỉnh.    Ảnh: Việt Hòa

Thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời công tác sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh để đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ. UBND tỉnh đã ban hành văn bản để kiện toàn, sắp xếp lại các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện theo đúng quy định của Chính phủ theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối và thực hiện chức năng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, không để thực hiện nhiệm vụ chồng chéo, trùng lặp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của các cơ quan hành chính các cấp. Cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện phù hợp với quy định của Trung ương, đảm bảo thực hiện tinh gọn, hiệu quả.

Trong giai đoạn 2011-2016, công tác cải cách hành chính tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Từ năm 2011 đến tháng 12-2016, UBND tỉnh đã giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính cho 15 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh. UBND tỉnh đã thực hiện việc phân cấp quản lý nhà nước cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên cơ sở đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy định pháp luật hiện hành. Số lượng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện luôn giữ ổn định; cấp tỉnh có 20 sở, ban, ngành; UBND các huyện có 13 cơ quan chuyên môn, UBND thành phố Tuyên Quang có 12 cơ quan chuyên môn. Số lượng biên chế được bố trí phù hợp với các đầu mối các đơn vị bên trong của mỗi cơ quan hành chính nhà nước, trung bình 8 người/đầu mối. Ngoài ra, UBND tỉnh đã có quyết định sáp nhập một số trung tâm để đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn. Đồng thời thí điểm thành lập Trung tâm Hành chính công cấp huyện tại thành phố Tuyên Quang và huyện Chiêm Hóa. Cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị được trang bị đảm bảo đủ điều kiện làm việc cho cán bộ công chức, viên chức. Việc thực hiện tinh giản bộ máy biên chế đảm bảo đúng chế độ quy định của pháp luật, góp phần giải quyết được những khó khăn trong việc bố trí, sắp xếp cán bộ công chức.

Thảo luận tại buổi làm việc, đại biểu đã trao đổi làm rõ một số nội dung: Rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp tỉnh, cấp huyện; việc sắp xếp, cải cách tổ chức bộ máy hành chính của UBND các cấp, số lượng cán bộ công chức, viên chức của UBND các cấp; những yếu tố liên quan, tác động đến cải cách hành chính bộ máy nhà nước ở tỉnh; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại và xử lý vi phạm pháp luật trong việc thực hiện chủ trương, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn giám sát của Quốc hội.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm khẳng định, việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016 ở tỉnh đã đạt được một số kết quả quan trọng, nhất là thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Từ năm 2011 đến 2016, tỉnh đã tinh giản được trên 1 nghìn biên chế. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục có những giải pháp tinh giản bộ máy biên chế trên cơ sở rà soát các đơn vị đầu mối, nhất là các trung tâm thuộc ngành Y tế quản lý, đồng thời thực hiện quy hoạch lại mạng lưới trường học để giảm bớt đầu mối, biên chế. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ thực hiện nhất thể hóa các chức danh của Đảng và các cơ quan nhà nước. Đối với cán bộ ở thôn bản, sẽ tăng cường thực hiện theo hướng kiêm nhiệm gắn với nâng cao phụ cấp. Đồng chí cũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ nên có quy định khung về cơ cấu tổ chức trong hệ thống bộ máy chính trị, tăng cường công tác phân cấp quản lý cho các địa phương. Cùng với đó có chính sách phù hợp đối với cán bộ công chức, viên chức nghỉ chế độ thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế.


Đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội
phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh giá cao công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước của tỉnh trong giai đoạn vừa qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, tỉnh cần tập trung thực hiện tốt việc rà soát quy định chức năng, nhiệm vụ và sắp xếp tổ chức của bộ máy hệ thống chính quyền các cấp cho phù hợp với đặc thù của cơ sở. Tiếp tục thực hiện tốt các quy định của Trung ương về cơ chế khoán kinh phí hoạt động với cơ quan hành chính nhà nước; tăng cường thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp; tăng cường thanh tra, kiểm tra thực hiện chính sách, pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước của các cấp các ngành để chấn chỉnh kịp thời những sai phạm, đồng thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc. Đồng chí cũng tiếp thu các ý kiến kiến nghị của tỉnh để xem xét, tiếp tục có những điều chỉnh cho phù hợp trong thời gian tới.


Đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội
làm việc tại thành phố Tuyên Quang.    Ảnh:  Việt Hòa

Trong buổi làm việc với cụm UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức tại UBND thành phố Tuyên Quang, Đoàn giám sát đã nghe lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, lãnh đạo một số xã, phường trên địa bàn tỉnh báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016. Đoàn giám sát đã đề nghị các địa phương làm rõ hơn một số nội dung như: Việc triển khai các văn bản, chính sách pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; kết quả sắp xếp, cải cách tổ chức bộ máy hành chính của UBND các cấp; việc thực hiện các chính sách tinh giản bộ máy công chức, viên chức, các quy định của pháp luật về tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ, công chức, công tác xây dựng nền hành chính hiện đại, nhất thể hóa các chức danh lãnh đạo, quản lý…

Đại diện các địa phương đã trao đổi, làm rõ những băn khoăn của Đoàn giám sát. Đồng thời, kiến nghị với Đoàn giám sát về một số vấn đề: Việc sắp xếp, kiện toàn lại các cơ quan, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xem xét quy định rõ những đơn vị cần tinh giản biên chế, những đơn vị cần giữ nguyên; có các phương án bố trí giáo viên ở các địa phương miền núi; việc cộng điểm ưu tiên đối với người dân tộc thiểu số khi thi tuyển dụng công chức, viên chức; việc đánh giá phân loại cán bộ công chức, viên chức; xem xét quy định chức danh văn phòng đảng ủy là công chức cấp xã; nâng mức phụ cấp cho cán bộ bán chuyên trách...

Phát biểu trong buổi giám sát tại cụm UBND cấp huyện, cấp xã, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị các địa phương cần tiếp tục sắp xếp bố trí đội ngũ cán bộ theo hướng tinh gọn hơn, hiệu quả hơn; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức để đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí cũng ghi nhận và làm rõ một số ý kiến, kiến nghị của các địa phương.

Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục