Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 người giữ chức vụ do HĐND bầu

TQĐT - Chiều 5-12, HĐND tỉnh đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu như sau:

Đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu tại kỳ họp. Ảnh: Việt Hòa

* Đối với các chức danh HĐND tỉnh

1. Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 52 phiếu (chiếm 88,13% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 04 phiếu (chiếm 6,78% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,69% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

2. Bà Phạm Thị Minh Xuân - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 48 phiếu (chiếm 81,35% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 09 phiếu (chiếm 15,25% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

3. Ông Triệu Kim Long - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 49 phiếu (chiếm 83,05% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 08 phiếu (chiếm 13,56% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

4. Ông Lý Minh Bình - Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 45 phiếu (chiếm 76,27% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu (chiếm 20,34% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

5. Bà Lê Thị Thanh Trà - Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hôi Hội đồng nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 46 phiếu (chiếm 77,98% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 09 phiếu (chiếm 15,25% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp:  02 phiếu (chiếm 3,39% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

6. Bà Khánh Thị Xuyến - Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 51 phiếu (chiếm 86,44% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 06 phiếu (chiếm 10,17% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm  0% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

7. Ông Ma Việt Dũng - Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 49 phiếu (chiếm 83,05% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 07 phiếu (chiếm 11,86 % so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,69% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

8. Ông Phạm Văn Loan - Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 43 phiếu (chiếm 72,88% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 13 phiếu (chiếm 22,03% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,69% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

* Đối với các chức danh thuộc UBND tỉnh

1. Ông Phạm Minh Huấn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 50 phiếu (chiếm 84,74% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 04 phiếu (chiếm 6,78% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 5,08% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

2. Ông Nguyễn Đình Quang - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 47 phiếu (chiếm 79,66% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 08 phiếu (chiếm 13,56% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 3,39% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

3. Ông Trần Ngọc Thực - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 46 phiếu (chiếm 77,97% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 08 phiếu (chiếm 13,56% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 5,08% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

4. Ông Nguyễn Hải Anh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh  

- Số phiếu tín nhiệm cao: 45 phiếu (chiếm 76,27% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu (chiếm  20,34% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

5. Ông Nguyễn Thế Giang - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 39 phiếu (chiếm 66,10% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu (chiếm 25,42% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 5,08% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

6. Ông Nguyễn Hồng Sâm - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 42 phiếu (chiếm 71,19% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 13 phiếu (chiếm 22,03% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 3,39% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

7. Ông Hà Kiên Cường - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 35 phiếu (chiếm 59,32% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 22 phiếu (chiếm 37,29% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

8. Ông Chẩu Xuân Oanh - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 45 phiếu (chiếm 76,27% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu (chiếm 20,34% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

9. Ông Hứa Minh Dịch - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Số phiếu tín nhiệm cao: 39 phiếu (chiếm 66,10% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 18 phiếu (chiếm 30,51% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

10. Ông Đỗ Văn Toán - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 36 phiếu (chiếm 61,02% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 21 phiếu (chiếm 35,59% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

11. Ông Đỗ Hồng Thanh - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ

- Số phiếu tín nhiệm cao: 32 phiếu (chiếm 54,24% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 19  phiếu (chiếm 32,20% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 phiếu (chiếm 10,17% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

12. Ông Nguyễn Hưng Vượng - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở Ngoại vụ

- Số phiếu tín nhiệm cao:  50 phiếu (chiếm  84,75% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 07 phiếu (chiếm 11,86% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp:  0 phiếu (chiếm 0% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

13. Bà Nông Thị Bích Huệ - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở Nội vụ

- Số phiếu tín nhiệm cao: 39 phiếu (chiếm  66,10% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 17 phiếu (chiếm  28,81% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,69% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

14. Bà Nguyễn Thị Thược - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở Tư pháp

- Số phiếu tín nhiệm cao: 38  phiếu (chiếm 64,41% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 18 phiếu (chiếm  30,51% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,69% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

15. Ông Trần Văn Chiến - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường

- Số phiếu tín nhiệm cao: 37 phiếu (chiếm 62,71% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 19  phiếu (chiếm 32,20% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,69% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

16. Ông Lê Quang Ninh - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông

- Số phiếu tín nhiệm cao: 35 phiếu (chiếm 59,32% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 22  phiếu (chiếm 37,29% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0  phiếu (chiếm 0% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

17. Ông Ma Văn Phấn - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc sở Công thương

- Số phiếu tín nhiệm cao: 34 phiếu (chiếm 57,63% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 20 phiếu (chiếm  33,90% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp:  03 phiếu (chiếm  5,08% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

18. Ông Đào Duy Quyết - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc sở Y tế

- Số phiếu tín nhiệm cao: 33  phiếu (chiếm 55,93% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 19 phiếu (chiếm 32,20% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 8,47% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

19. Ông Hà Trung Kiên - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở Tài chính

- Số phiếu tín nhiệm cao: 46 phiếu (chiếm 77,97% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu (chiếm 18,64% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

20. Ông Tạ Văn Dũng - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 40 phiếu (chiếm 67,80% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu (chiếm  25,42% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 3,39% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

P.V

Tin cùng chuyên mục