Kiểm tra, giám sát toàn diện, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị

TQĐT - Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, cùng với ngành Kiểm tra cả nước, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng được Đảng bộ tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ. Ngành Kiểm tra Đảng không ngừng đổi mới phương pháp công tác, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (Tháng 12 năm 2017).                 Ảnh: Thành Công

Truyền thống vẻ vang

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng, ngày 16-10-1948, tại chiến khu Việt Bắc, đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư của Đảng thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Đảng khóa I đã ký Quyết nghị số 29-QN/TW thành lập Ban Kiểm tra Trung ương. Sự ra đời của Ban Kiểm tra Trung ương - cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng là một tất yếu khách quan, nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và công tác xây dựng Đảng. Đây là căn cứ để Thường vụ Bộ Chính trị khóa VIII đồng ý lấy ngày 16-10-1948 là Ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng.

Trong 70 năm qua, cơ quan kiểm tra chuyên trách của Đảng đã nhiều lần được bổ sung, điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ, phát triển về tổ chức và đội ngũ cán bộ, đến nay trở thành hệ thống ngành Kiểm tra Đảng từ Trung ương đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao cho hoạt động lãnh đạo của Đảng và trong công tác xây dựng Đảng.

Ở tỉnh ta, cùng với quá trình hình thành và phát triển của ngành Kiểm tra Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp luôn được củng cố, kiện toàn, không ngừng phát triển về mọi mặt. Theo các tài liệu lịch sử, tháng 7 - 1945, Tỉnh ủy Tuyên Quang được thành lập. Lúc bấy giờ, Đảng chưa thành lập cơ quan kiểm tra chuyên trách, các tổ chức đảng và đảng viên tự giữ gìn kỷ luật của Đảng và tự kiểm tra hoạt động của mình. Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (tháng 2 - 1951) tại xã Kim Bình (Chiêm Hóa), vào tháng 4 - 1951, tại phiên họp thứ nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất đã phân công một đồng chí tỉnh ủy viên phụ trách công tác kiểm tra.


Cơ quan UBKT Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Đến tháng 2 năm 1959, đồng chí Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy được phân công phụ trách giữ chức Trưởng ban Kiểm tra kiêm Trưởng ban Thanh tra. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra lúc này là xem xét tư cách và cách làm việc của đảng viên, chống nạn quan liêu, hủ hóa, lạm dụng chức vụ; kiểm tra cách thi hành dân chủ, giữ gìn kỷ luật ở các cấp, xét đơn khiếu nại của các đảng viên, về các án kỷ luật mà cấp dưới thi hành; kiểm tra tài chính Đảng, giúp cấp ủy kiểm tra hoạt động của cấp dưới.

Qua 67 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với chặng đường phát triển của tỉnh, ngành Kiểm tra Đảng của tỉnh đã phát huy truyền thống vẻ vang, không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, nhằm giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Qua 16 kỳ đại hội, tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra không ngừng được củng cố, kiện toàn. Hiện nay, toàn tỉnh có 267 ủy ban kiểm tra các cấp, gồm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, 11 ủy ban kiểm tra cấp huyện và tương đương, 255 ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở, với 1.156 cán bộ làm công tác kiểm tra. 

Đổi mới, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

* Trong những năm qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng:

- Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2003).

- Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2011).

- Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2017).

- Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu thi đua xuất sắc năm 2012. 

* Nhiều năm liền được Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng Cờ đơn vị tiêu biểu xuất sắc, UBND tỉnh tặng Bằng khen.

* Chính phủ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen cho tập thể, cá nhân đóng góp cho công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cho biết: những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh không ngừng được đổi mới. Trong đó, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm. Quá trình kiểm tra giám sát, bám sát phương châm “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”. Qua đó tập trung kiểm tra, giám sát các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, gắn với kiểm tra, giám sát người đứng đầu và các thành viên của tổ chức đảng có liên quan; chú trọng giám sát thường xuyên, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp từ tỉnh đến cơ sở, phân công các ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành, ủy viên ủy ban kiểm tra phụ trách, theo dõi các lĩnh vực, địa bàn.

Các cuộc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Đảng được thực hiện đúng quy trình, quy định, có chất lượng, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Qua kiểm tra, giám sát đã kết luận rõ ưu điểm khuyết điểm, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm; xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời, do đó, hạn chế việc khiếu nại kỷ luật. Cùng với đó, công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo đã được cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện đúng quy trình, quy định, kịp thời, giải quyết dứt điểm, có kết luận rõ đúng, sai, giúp cho cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng thấy rõ được khuyết điểm vi phạm phải sửa chữa, rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm; đồng thời bảo vệ và minh oan cho cán bộ bị tố cáo sai.

Đặc biệt, để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Ban Giám sát để giúp cấp ủy thường xuyên nắm chắc tình hình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nghị quyết. Trong đó, tập trung giám sát vào các lĩnh vực đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, các mục tiêu chủ yếu, các nghị quyết, kết luận chuyên đề của Tỉnh ủy… Thông qua kết quả giám sát, giúp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nắm chắc tình hình, tiến độ, kết quả đạt được một cách hệ thống, liên tục và toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đề ra, kịp thời chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém.


Đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy trao Bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân cơ quan UBKT Tỉnh ủy có thành tích xuất sắc năm 2017.

Giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng

Trong 67 năm qua, với sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy và sự chủ động tích cực của các cấp ủy, công tác kiểm tra, giám sát từ tỉnh đến cơ sở đã được thực hiện toàn diện, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên. 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thực hiện trên 3.000 cuộc kiểm tra đối với hơn 3.200 tổ chức đảng, trên 2.100 đảng viên; tổ chức trên 2.300 cuộc giám sát, với 2.482 tổ chức đảng và 1.292 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đảng 3 tổ chức đảng và 453 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát chủ yếu việc thực hiện chủ trương, đường lối của của Đảng, nghị quyết của cấp ủy; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy; việc xây dựng chương trình hành động và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng; việc thực hiện tiêu chuẩn đảng viên, cấp ủy viên, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao… Công tác giám sát chuyên đề được mở rộng tới nhiều ngành, lĩnh vực như: Công tác cán bộ, đào tạo; lĩnh vực tài chính, tín dụng ngân hàng; Dự án Đa dạng hóa thu nhập nông thôn; công tác quản lý đất đai, khoáng sản… 

Theo đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ma Thế Hồng, thời gian tới, công tác kiểm tra, giám sát sẽ tiếp tục đổi mới, tăng cường hơn nữa nhằm với mục tiêu phòng ngừa là chính, xử lý nghiêm các sai phạm để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Trong đó, hoạt động kiểm tra, giám sát sẽ tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc, lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm như: Việc quản lý ngân sách Nhà nước, các dự án đầu tư, việc sử dụng nguồn thu xã hội hóa sự nghiệp giáo dục, quản lý thuốc và khám chữa bệnh, quản lý sử dụng quỹ BHYT, công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ…

Ngoài ra, đẩy mạnh hơn nữa việc kiểm tra đối với tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm; giám sát chuyên đề đối với cấp ủy viên là cán bộ thuộc diện cấp ủy; người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị… Qua đó, góp phần bảo vệ và giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng; giúp phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát huy truyền thống của ngành Kiểm tra Đảng “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng của tỉnh tiếp tục nỗ lực vượt mọi khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của toàn dân. Đó là trách nhiệm hết sức nặng nề, đồng thời cũng là vinh dự lớn lao của mỗi cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng.        

                                                                                                                                               Ngọc Hưng

Đồng chí Lý Văn Binh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy
Tạo đồng thuận trong cấp ủy và sự ủng hộ của các ngành

Trong công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát có thực hiện được thường xuyên, hiệu quả thì chi bộ, đảng bộ mới trong sạch vững mạnh. Do đó, tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu tổ chức đảng phải nêu cao tính gương mẫu, nhận thức được đầy đủ tầm quan trọng của công tác này để lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức kiểm tra, giám sát. Xây dựng nội dung kiểm tra, giám sát phải trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những bộ phận dễ nảy sinh tiêu cực, dễ tham nhũng, dễ phát sinh lợi ích nhóm. Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát phải bản lĩnh, dũng cảm, dám chỉ ra tổ chức đảng, đảng viên có khuyết điểm, làm tốt công tác tham mưu. Việc bố trí cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng cần phải phù hợp, có đủ phẩm chất chính trị, trình độ, năng lực, bản lĩnh để thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, phải tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp của các ngành chức năng để tạo được sự đồng thuận cao trong cấp ủy, sự ủng hộ của các ngành chức năng. Từ đó, giúp cho quá trình xử lý các công việc được thuận lợi, có sự thống nhất cao. 

 

Đồng chí Tạ Văn Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chi cục trưởng kiêm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Chi cục Thuế thành phố Tuyên Quang:
Tăng cường kiểm tra, giám sát để khắc phục các hạn chế

Đảng bộ Chi cục Thuế thành phố luôn quan tâm lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Căn cứ tình hình thực tiễn của đảng bộ, năm 2018 Đảng bộ Chi cục Thuế thành phố đã xây dựng kế hoạch tổ chức 5 cuộc kiểm tra, giám sát đối với đảng ủy và chi bộ trực thuộc. Các cuộc kiểm tra tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện xây dựng và thực hiện quy chế làm việc tại chi bộ và công tác tài chính của đảng ủy. Các cuộc giám sát tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý lập bộ, tổ chức thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thuế sử dụng đất nông nghiệp; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc thực hiện nhiệm vụ công tác đôn đốc các khoản thu phát sinh của doanh nghiệp đối với các chi bộ trực thuộc. Đến nay, Đảng bộ Chi cục Thuế thành phố đã hoàn thành 4/5 cuộc kiểm tra, giám sát. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời uốn nắn những hạn chế trong công tác thực hiện các nhiệm vụ được giao đối với các chi bộ trực thuộc. Các chi bộ đã kịp thời khắc phục những hạn chế sau kết quả kiểm tra. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Chi cục Thuế thành phố.


Đồng chí Trần Văn Tuyên, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Chiêm Hóa
Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

Bám sát phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm, UBKT Huyện ủy Chiêm Hóa đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Bên cạnh đó, UBKT Huyện ủy còn đẩy mạnh việc chỉ đạo, tập huấn, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cấp ủy viên và UBKT đảng ủy cơ sở; tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở để kịp thời tham mưu, đề xuất cho cấp ủy huyện có biện pháp giải quyết những vụ việc phát sinh, những vấn đề bức xúc, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm. Từ đó, chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên rõ rệt, góp phần đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên thuộc đảng bộ huyện. Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.


Đồng chí Đoàn Khắc Mười, Bí thư Đảng ủy xã Kim Phú (Yên Sơn)
Sâu sát cơ sở, kịp thời phát hiện sai phạm

Đảng ủy xã thường xuyên phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã, đảng viên chi bộ cơ quan dự họp với các thôn để kịp thời nắm bắt, giải quyết những băn khoăn, vướng mắc ngay tại cơ sở; tăng cường nắm bắt tình hình và công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện những thiếu sót, sai phạm để chấn chỉnh, ngăn chặn kịp thời. Thông qua nắm tình hình cơ sở từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy, UBKT Đảng ủy xã đã kiểm tra, giám sát trực tiếp tại các chi bộ về việc lãnh đạo thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; công tác xây dựng Đảng, chế độ sinh hoạt, công tác thu chi đảng phí; việc thực hiện Chỉ thị số 03, số 05 của Bộ Chính trị, Quy định số 76. Qua kiểm tra đã giúp các chi bộ phát huy được vai trò lãnh đạo tại chi bộ, thôn, nêu cao tinh thần trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên trong sinh hoạt, trong đấu tranh tự phê bình và phê bình.

 

Đồng chí Quan Thị Phương, Chi bộ Tổ nhân dân Tân Lập, thị trấn Na Hang (Na Hang)
Giúp ngăn chặn suy thoái

Hằng năm, chi bộ đã quan tâm đến việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát, trong đó có tập trung kiểm tra, giám sát đảng viên trong việc chấp hành Quy định về những điều đảng viên không được làm, về thực hiện nhiệm vụ được giao, việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Tôi thấy đây là việc làm rất cần thiết, cần được thực hiện thường xuyên hơn để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các hạn chế, khuyết điểm hoặc xử lý vi phạm của cán bộ, đảng viên, đồng thời, giúp chi bộ tăng cường hơn nữa công tác quản lý, giáo dục đảng viên. Từ đó góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên ngay từ cấp cơ sở.

Tin cùng chuyên mục