Phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII

TQĐT - Báo Tuyên Quang đăng toàn văn phát biểu của đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Tuyên Quang tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII, ngày 05/12/2017.

Năm 2017 sắp qua đi, nhìn lại một năm trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, Tỉnh ủy đã kịp thời đề ra các chủ trương và tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành các nghị quyết để cụ thể hóa và giám sát quá trình thực hiện; Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đề án, cơ chế chính sách được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua một cách thiết thực, hiệu quả. Chúng ta tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017; khởi công xây dựng một số công trình trọng điểm của tỉnh; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được chú trọng, chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh có bước tiến đáng kể… Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, qua đánh giá, chúng ta khẳng định hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 đề ra. Kết quả cụ thể trên các lĩnh vực đã thể hiện rõ trong các báo cáo trình tại kỳ họp này. Có thể nói, qua 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, các chỉ tiêu chủ yếu cơ bản đạt tiến độ theo lộ trình đề ra.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm phát biểu tại kỳ họp.

Mặc dù tỉnh ta hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, kinh tế có bước phát triển nhưng chưa tương xứng với tiềm năng; năng lực cạnh tranh còn thấp, thu hút đầu tư còn hạn chế. Tiến độ thực hiện một số chương trình kinh tế - xã hội trọng tâm của tỉnh, một số dự án chưa đạt yêu cầu. Chất lượng một số lĩnh vực văn hóa - xã hội còn hạn chế. Quản lý địa bàn, quản lý đất đai, khoáng sản, lâm sản có nơi chưa nghiêm. Tai nạn giao thông trong nhiều thời điểm tăng cả 3 tiêu chí. Việc nắm tình hình, giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri và đơn thư của công dân có việc chưa kịp thời, chưa tập trung giải quyết dứt điểm. Đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn. Tình hình an ninh trật tự có lúc, có nơi còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp.

Những hạn chế nêu trên có những nguyên nhân khách quan, nhưng nguyên nhân chủ quan là: Công tác chỉ đạo, điều hành có lĩnh vực, công việc chưa chủ động, linh hoạt và quyết liệt. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh chưa đáp ứng yêu cầu. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở một số ngành, địa phương chưa nghiêm, sự phối hợp có việc chưa đồng bộ; còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thiếu quyết đoán. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa thực sự tận tâm, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Năm 2018 là năm "bản lề" trong lộ trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Bên cạnh những thuận lợi, dự báo sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn, nguồn vốn đầu tư công hạn chế; thời tiết, dịch bệnh bất thường là những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân. Do đó, đòi hỏi phải có sự nỗ lực, quyết tâm cao và hành động quyết liệt, đồng bộ hơn nữa của cả hệ thống chính trị mới có thể hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Trong quá trình chuẩn bị, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét, cho ý kiến về các nội dung trình tại kỳ họp này. Tôi xin nêu mấy điểm để các đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh tập trung bàn bạc, thảo luận, thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2018.

Một là, các cấp, các ngành tiến hành rà soát, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, làm rõ những mục tiêu, nhiệm vụ đạt tiến độ, chưa đạt tiến độ so với lộ trình đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm.

Ban Giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ giám sát, tổng hợp và đề xuất với cấp ủy chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Hai là, Hội nghị lần thứ 5 và lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã ban hành các nghị quyết để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đây là những quyết sách quan trọng của Đảng, vừa cơ bản, vừa cấp bách, liên quan đến nhiều vấn đề rộng lớn, tác động trực tiếp đến toàn bộ nền kinh tế, liên quan đến đời sống, việc làm, tư tưởng của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang tập trung chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) để triển khai thực hiện trong toàn tỉnh. Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong cử tri và nhân dân; căn cứ tình hình thực tế, ban hành các nghị quyết, cơ chế chính sách phù hợp và giám sát quá trình thực hiện; các cấp, các ngành cần chủ động tổ chức thực hiện các nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết về: hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về phát triển kinh tế tư nhân (với mục tiêu đến năm 2020, toàn tỉnh có 2.000 doanh nghiệp, tỉ trọng đóng góp của kinh tế tư nhân vào GRDP của tỉnh đạt khoảng 68%); Nghị quyết về đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước (trọng tâm là sắp xếp, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước); Nghị quyết về đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị (theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động); Nghị quyết về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (trọng tâm là xã hội hóa và đẩy mạnh giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập); Nghị quyết về công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân; về công tác dân số (hướng tới mục tiêu nâng cao sức khỏe cả thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của người dân; bảo đảm quy mô, cơ cấu, phân bố và chất lượng dân số phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội).

Ba là, căn cứ lộ trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết nghị về mục tiêu kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và thảo luận, thống nhất các giải pháp, lưu ý một số nội dung sau:

- Đổi mới phương thức thu hút đầu tư, lựa chọn các dự án có chất lượng và hiệu quả cao (giải quyết nhiều việc làm, có số thu ngân sách lớn, thân thiện với môi trường...), tập trung vào những lĩnh vực mà tỉnh ưu tiên thu hút. Kiểm tra, xử lý các dự án đã cho chủ trương nhưng triển khai chậm tiến độ, không triển khai thực hiện. Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các dự án công nghiệp đang triển khai, phấn đấu đưa các dự án vào sản xuất trong thời gian sớm nhất. Thường xuyên đôn đốc, nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp. Phát huy công suất, nhất là các nhà máy có sản lượng lớn, giá trị cao như: bột giấy, giấy tráng phấn cao cấp, gang thép, hàng may mặc, xi măng, gỗ chế biến... bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp năm 2018.

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị bền vững. Giám sát, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện các chính sách của tỉnh, nếu cần thiết thì sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Tăng cường quản lý chặt chẽ việc cung ứng vật tư nông lâm nghiệp, nhất là chất lượng giống cây trồng, vật nuôi; tăng tỷ lệ trồng rừng bằng giống cây lâm nghiệp chất lượng cao theo phương pháp nuôi cấy mô. Thực hiện tốt Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 13 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng. Trong quý I/2018, cơ bản hoàn thành sắp xếp các công ty lâm nghiệp do tỉnh quản lý.

- Rút kinh nghiệm trong năm 2017, ngay từ đầu năm 2018 phải khẩn trương thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới thiết thực, hiệu quả hơn nữa; triển khai Chương trình kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân bảo đảm tiến độ.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2018, tạo chuyển biến tốt hơn trong giải ngân, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư. Đẩy nhanh thực hiện Thông báo số 150 của Văn phòng Chính phủ về thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang. Hoàn thiện cơ chế, chính sách xây dựng, phát triển thành phố Tuyên Quang để đạt tiêu chí đô thị loại II. Hoàn thiện hồ sơ, sớm khởi công xây dựng đường cao tốc kết nối thành phố Tuyên Quang với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai và các dự án theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT). Triển khai thi công đúng tiến độ công trình cầu Tình Húc, 2 tuyến đường dọc bờ sông Lô (thành phố Tuyên Quang) và các công trình khác của tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển du lịch, dịch vụ, thương mại. Chuẩn bị các điều kiện khởi công dự án Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm; triển khai quy hoạch Khu du lịch Quốc gia Tân Trào đến năm 2030; phối hợp lập hồ sơ Khu di sản thiên nhiên Ba Bể (tỉnh Bắc Cạn) - Na Hang (tỉnh Tuyên Quang) trình UNESCO đưa vào danh mục xây dựng hồ sơ di sản thế giới; đề nghị Chính phủ công nhận Khu du lịch Na Hang - Lâm Bình là danh lam thắng cảnh Quốc gia. Xây dựng phương án tổ chức Lễ hội Thành Tuyên năm 2018 gắn với đăng cai tổ chức sự kiện của toàn quốc hoặc khu vực để tăng cường quảng bá, thu hút du khách.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ tài chính, ngân sách, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn ngân sách Nhà nước; khắc phục ngay việc quản lý các nguồn thu chưa chặt chẽ, tình trạng nợ đọng, chậm nộp thuế. Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức tín dụng, duy trì tăng trưởng tín dụng hợp lý phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh.

- Làm tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản, lâm sản, quản lý đất đai, nhất là hoạt động khai thác cát, sỏi. Rà soát, xử lý những vướng mắc, tồn đọng để tiếp tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

- Triển khai sắp xếp, nâng cao hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), trước hết là các đơn vị sự nghiệp giáo dục đào tạo, y tế. Tiếp tục sắp xếp lại điểm trường, lớp học, bảo đảm việc sử dụng viên chức, người lao động theo đúng quy định hiện hành. Huy động các nguồn lực đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất các trường, lớp học theo hướng xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng của Trường Đại học Tân Trào, các cơ sở đào tạo nghề. Sớm khắc phục những bất cập trong công tác khám, chữa bệnh, kinh doanh thuốc, quản lý và sử dụng Quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế, mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế. Làm tốt công tác kiểm tra, thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của thị trường lao động. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 46 ngày 20/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Chú trọng công tác cai nghiện, quản lý người nghiện ma tuý và phòng, chống các tệ nạn xã hội.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập. Tăng cường đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội; đặc biệt lưu ý 3 vấn đề: Bảo đảm an ninh trật tự; kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động tôn giáo trái phép.

- Đổi mới công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, tập trung vào những vấn đề dư luận bức xúc, xã hội quan tâm; khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp hoặc thanh tra, kiểm tra nhiều lần đối với một đơn vị, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bốn là, tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh có nhiệm vụ quan trọng là thảo luận, thông qua việc phân bổ kế hoạch đầu tư công, quyết toán ngân sách năm 2016, một số quy định về tài chính, phí, giá dịch vụ; kiện toàn một số chức danh của Ủy ban nhân dân tỉnh và một số nội dung khác. Đây là những vấn đề quan trọng, tôi đề nghị các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phát huy trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, dân chủ thảo luận, quyết định những vấn đề có tính khả thi cao, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Năm là, thời gian qua, Hội đồng nhân dân tỉnh đã có nhiều đổi mới trong thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh cần tiếp tục nâng cao hiệu lực trong thực hiện chức năng quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh theo thẩm quyền; tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước, nghị quyết của Hội đồng nhân dân, đồng thời hoàn thiện, bổ sung các cơ chế, chính sách đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thực hiện tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư; thường xuyên đôn đốc, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri bảo đảm kịp thời, dứt điểm. Các đại biểu Hội đồng nhân dân cần thường xuyên nghiên cứu, đổi mới cách thức thực hiện nhiệm vụ, thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Các cơ quan trong hệ thống chính trị cần chủ động rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Nâng cao ý thức, trách nhiệm, văn hóa hành chính, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trong phục vụ nhân dân và doanh nghiệp; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hiệu quả thực thi công vụ, khắc phục tình trạnh né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, phối hợp thiếu chặt chẽ…

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong cải thiện chỉ số cải cách hành chính. Theo dõi chặt chẽ quá trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; chấn chỉnh, xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi gây phiền hà trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để thành lập và phát triển doanh nghiệp.

Với tinh thần phát huy dân chủ, trách nhiệm, kỷ cương, trí tuệ, tôi tin tưởng rằng, kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ thành công tốt đẹp, quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh và thống nhất cao các giải pháp tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, tạo đà để chúng ta thực hiện các mục tiêu trong những năm tiếp theo, từng bước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin trân trọng gửi tới các vị đại biểu, khách quý, toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn

Tin cùng chuyên mục