Phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm tại lễ bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý của tỉnh năm 2018

TQĐT - Báo Tuyên Quang điện tử đăng toàn văn phát biểu của đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, tại lễ bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý của tỉnh năm 2018.

Trong không khí phấn khởi, trang trọng của Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý của tỉnh năm 2018. Tôi nhiệt liệt chào mừng Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí đại biểu và toàn thể các đồng chí học viên; chúc các đồng chí mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành công trong công tác và cuộc sống.


Đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm phát biểu tại lễ bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn
 lãnh đạo, quản lý của tỉnh năm 2018.  Ảnh: Thanh Phúc

Thực hiện mục tiêu “xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực và phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ” theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và nhiệm vụ “Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo chất lượng, tinh gọn, cơ cấu hợp lý” mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra; những năm qua tỉnh Tuyên Quang rất quan tâm đến cán bộ và công tác cán bộ; đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của tỉnh luôn đủ về số lượng, chất lượng được nâng lên, cơ cấu ngày càng phù hợp. Nhân sự cấp ủy qua các nhiệm kỳ luôn đảm bảo chất lượng, tính kế thừa, phát triển, cơ cấu cấp ủy nhất là cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số đều đạt và vượt so với yêu cầu của Trung ương. Cán bộ của tỉnh qua các thời kỳ, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý chủ chốt đã có nhiều cống hiến góp phần quan trọng quyết định vào sự phát triển của tỉnh nhà.

Phát huy những kinh nghiệm qua các nhiệm kỳ về công tác cán bộ, để chủ động chuẩn bị nguồn cán bộ dồi dào, có chất lượng, đáp ứng yêu cầu, mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của tỉnh, có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá; chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ tới, thời gian qua Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền làm tốt công tác quy hoạch cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; luân chuyển cán bộ; đưa cán bộ trẻ về công tác tại xã… Đặc biệt, Tỉnh ủy đã phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh mở 02 lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý của tỉnh, thể hiện quyết tâm cao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thực hiện chủ trương của Đảng về đào đạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của hệ thống chính trị.

Tham dự lớp bồi dưỡng, các học viên đã được nghiên cứu sâu những giá trị bền vững của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những nội dung cơ bản trong các văn kiện Đại hội của Đảng và các nghị quyết của Trung ương. Đồng thời, học viên cũng được tiếp cận những vấn đề mới về phương pháp tư duy, tầm nhìn chiến lược. Chú trọng trau dồi về đạo đức, lối sống, phong cách của người cán bộ gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh. Ban Chỉ đạo lớp học cũng đã tổ chức thành công đợt đi thực tế tại 03 huyện Hàm Yên, Yên Sơn và Sơn Dương để nghiên cứu thực tế và tham gia hoạt động tại cơ sở. Thông qua đợt nghiên cứu thực tế, các đồng chí học viên không chỉ được hiểu thêm về tình hình ở cơ sở, đặc biệt là đời sống của nhân dân, đội ngũ cán bộ cơ sở mà còn nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận vốn rất trừu tượng, từ tổng kết thực tiễn có thể đúc rút ra không ít vấn đề lý luận mới. Kết thúc khóa học, 100% các đồng chí học viên được đánh giá xếp loại khá, giỏi, trong đó có 25% đạt loại xuất sắc.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích đã đạt được của các đồng chí học viên trong khóa học.

Lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý của tỉnh năm 2018 diễn ra cùng với thời điểm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, một Nghị quyết hết sức quan trọng, tiếp tục khẳng định sự quan tâm đặc biệt đến cán bộ và công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước ta. Để “gắn lý luận với thực tiễn”, “học đi đôi với hành” góp phần tích cực đưa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII vào cuộc sống và đạt được kết quả tích cực, cùng cả nước giải quyết tốt những khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tôi nhấn mạnh với các đồng chí một số nội dung chủ yếu cần tập trung thực hiện như sau:

Một là, mỗi đồng chí học viên phải là một nhân tố thực sự tự giác, tích cực trong thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng để bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội và bất mãn chính trị. Thường xuyên trau dồi, tu dưỡng đạo đức, gương mẫu thực hiện và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Hai là, Các đồng chí phải thấm nhuần lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, phụng sự giai cấp và nhân dân, phụng sự Tổ quốc và nhân loại. Muốn đạt được mục đích thì phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư". Mỗi đồng chí luôn xác định tinh thần “Học nữa, Học mãi”, học tập thường xuyên và suốt đời. Trên cơ sở thông tin mới được cập nhật, phương pháp nghiên cứu, phương pháp tư duy và phương pháp luận mới được tiếp thu từ các giảng viên, các đồng chí tiếp tục thường xuyên tự học, tự nghiên cứu để không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn và kỹ năng, năng lực lãnh đạo quản lý và tổ chức công tác để luôn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.     

Ba là, Chủ động, tích cực vận dụng những kiến thức đã được trang bị vào thực tiễn công tác, luôn có sự đổi mới về tư duy phù hợp với sự vận động và phát triển; quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác cần quán triệt phương châm: suy nghĩ phải sâu sắc, thấu đáo, tư tưởng phải thông suốt, quyết tâm chính trị phải cao, phân công nhiệm vụ phải rõ ràng, chỉ đạo phải sát sao, nỗ lực phải lớn, phương pháp phải đúng, cấp trên phải gương mẫu, cấp dưới phải thực hiện nghiêm, phải xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ có chức vụ càng cao thì trọng trách, trách nhiệm càng lớn và càng phải gương mẫu để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bốn là, Mỗi đồng chí dù công tác ở bất cứ lĩnh vực nào, ở cương vị, chức vụ nào hãy luôn nuôi dưỡng trong mình một khát vọng được đem hết năng lực, tài năng của mình cống hiến cho nhân dân, cho sự phát triển của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, của tỉnh và lớn hơn nữa là của đất nước. Ở mỗi vị trí công tác, ở mỗi thời gian khác nhau hãy tâm huyết lựa chọn và làm bằng được ít nhất một việc mang tính đột phá, đổi mới có “sản phẩm” cụ thể, có ý nghĩa thiết thực, có sự lan tỏa tích cực minh chứng cho năng lực, tài năng và khát vọng cống hiến của mỗi người. Thời gian tới, tỉnh sẽ thực hiện chủ trương đánh giá cán bộ xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể; thực hiện đặt hàng, giao nhiệm vụ cho bí thư cấp ủy và chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, người đứng đầu cơ quan, đơn vị để có thêm căn cứ đánh giá cán bộ gắn liền với chức trách nhiệm vụ được giao.

Năm là, Thấm nhuần nhận thức “cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng”, “công tác cán bộ là khâu then chốt của then chốt trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị”, “đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững”. Mỗi đồng chí cần tích cực, có trách nhiệm cao, có những việc làm cụ thể, phù hợp, thiết thực trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh nhà trong sạch vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực, uy tín, có tư duy đổi mới, sáng tạo; đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, có tính kế thừa và phát triển; khiêm tốn, có tinh thần đoàn kết hợp tác, có ý thức tổ chức kỷ luật cao và phong cách làm việc khoa học, tôn trọng tập thể, gắn bó với nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung; hợp lý về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý của tỉnh năm 2018 đã thành công tốt đẹp. Tôi tin tưởng và mong rằng thời gian học tập vừa qua không chỉ là những kỷ niệm đẹp mà còn là tiền đề, là hành trang để các đồng chí vững vàng, trưởng thành hơn trên những bước đường sắp tới.

Nhân dịp này, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin trân trọng cảm ơn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tích cực giúp đỡ, phối hợp với Tỉnh ủy Tuyên Quang để tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn lãnh đạo quản lý. Mong rằng trong thời gian tới, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung kiến thức lý luận chính trị, kỹ năng lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh.

Một lần nữa tôi biểu dương và cảm ơn các cơ quan, đơn vị, địa phương, Ban Tổ chức lớp học, đội ngũ giảng viên, nhân viên phục vụ đã góp phần rất quan trọng vào sự thành công của Lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý của tỉnh năm 2018.

Chúc các thầy giáo, cô giáo tiếp tục có nhiều thành tích mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Chúc các đồng chí học viên phát huy tốt nhất những kiến thức bổ ích về lý luận và thực tiễn qua đợt nghiên cứu, học tập này để nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình khi trở về cơ quan, đơn vị công tác.

Chúc toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn.

Tin cùng chuyên mục