Quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Tuyên Quang Xuân Mậu Tuất - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh không ngừng chăm lo xây dựng Đảng ta thành một Đảng thật sự trong sạch, Người nói: “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân”.

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, trong năm qua, toàn Đảng bộ tiếp tục tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng và đã đạt những kết quả quan trọng.


Đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo huyện Na Hang
và Công ty TNHH Việt Dũng, xã Sinh Long (Na Hang) về phát triển chè Shan.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trong đó tập trung rà soát, đánh giá việc khắc phục những hạn chế, yếu kém, loại bỏ một số công việc mang tính thường xuyên, bổ sung một số việc cấp bách, nổi cộm và vụ việc phức tạp, kéo dài để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết. Đến nay, toàn tỉnh đã khắc phục xong 362/520 việc cấp bách, nổi cộm (trong đó cấp tỉnh 35 việc, cấp huyện 38 việc, cấp cơ sở 289 việc).

Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả những nội dung công việc theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sửa chữa, khắc phục hạn chế khuyết điểm tự phê bình và phê bình, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Triển khai ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân năm 2017 và thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của tập thể, cá nhân năm 2017 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII). Trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tập thể, cá nhân phát huy dân chủ, đoàn kết, chân thành, không nể nang, né tránh. Qua quá trình thực hiện, các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên đã nhận thức sâu sắc hơn về nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, bước đầu ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được chú trọng, đổi mới việc quán triệt, triển khai học tập các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, trọng tâm là tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, 6 (khóa XII) bảo đảm nghiêm túc, khoa học, phù hợp với điều kiện của địa phương. Việc tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, sáng tạo; xác định nhiệm vụ trọng tâm của năm, xây dựng, bổ sung chuẩn mực đạo đức của đơn vị bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ; các nội dung học tập và làm theo của các tập thể, cá nhân tiếp tục được cụ thể hóa, sát với điều kiện thực tiễn; trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức ngày càng được đề cao, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, doanh nghiệp được nâng lên. Đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh được bổ sung, kiện toàn, từng bước đáp ứng yêu cầu của công tác tuyên truyền trong giai đoạn hiện nay.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường, bảo đảm toàn diện, chặt chẽ, đúng quy định. Triển khai giám sát việc lãnh đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Thực hiện tốt kết luận của Bộ Chính trị về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020, quy định về giám sát trong Đảng, về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Trong năm, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 965 tổ chức đảng, 737 đảng viên; giám sát 927 tổ chức đảng, tiến hành xử lý kỷ luật 177 đảng viên. Các cơ quan thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát, thanh tra đã có sự thống nhất và phối hợp chặt chẽ, từng bước khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp.

Chú trọng củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện, ngành nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 được tiến hành bài bản. Một số quy định, quy chế về phân cấp quản lý cán bộ, bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử được sửa đổi, bổ sung...

Bên cạnh đó, tỉnh triển khai Đề án đưa cán bộ trẻ có trình độ, năng lực, triển vọng phát triển đang công tác tại cơ quan cấp tỉnh về xã công tác giai đoạn 2017-2020. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị. Xác định tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 154-KH/TU ngày 13/11/2017 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới.

Thực hiện Quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Quy định về nội dung, phương pháp làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; nội dung, phương thức hoạt động đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả hơn.

Chú trọng lãnh đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07/7/2007 của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng. Chủ động nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời chỉ đạo, định hướng đối với những vụ án, vụ việc phức tạp mà dư luận xã hội quan tâm.

Sự đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, cùng tinh thần tập trung, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành được nâng lên. Các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội ban hành sát với tình hình thực tế đã tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và trong nhân dân. Năm 2017, là năm thứ 2 liên tiếp trong nhiệm kỳ tỉnh ta đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, cơ bản thực hiện đúng lộ trình Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra. Sản xuất nông, lâm nghiệp tiếp tục chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa; công nghiệp tăng trưởng khá, các ngành dịch vụ phát triển ổn định, hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư; thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Văn hóa, giáo dục, y tế, lao động, việc làm và các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các hoạt động văn hóa, đối ngoại tạo sự lan tỏa, không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Bước sang năm 2018, năm “bản lề” tỉnh ta thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, toàn Đảng bộ tiếp tục tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, yếu kém; thực hiện các nội dung trong Kế hoạch số 62 KH/TU ngày 23/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tăng cường giám sát việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tổ chức học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng kế hoạch học tập và làm theo đảm bảo yêu cầu gắn kết chặt chẽ với thực hiện các nhiệm vụ chính trị; xây dựng, thực hiện tốt kế hoạch nêu gương của cá nhân người đứng đầu đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Nâng cao chất lượng bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục đổi mới việc quán triệt, học tập các nghị quyết của Đảng.

Thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) thực hiện Kết luận số 72-KL/TW ngày 17/5/2010 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020. Thực hiện tốt Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018. Chủ động tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo đúng quy trình, quy định của Đảng. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có chức năng kiểm tra, giám sát, thanh tra, tránh chồng chéo, trùng lắp.

Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch đào tạo cán bộ nguồn của tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đề án đưa cán bộ trẻ có trình độ, năng lực, triển vọng phát triển đang công tác tại cơ quan cấp tỉnh về xã công tác. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Kết luận số 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư. Làm tốt công tác quản lý, phát triển đảng viên, nhất là ở vùng khó khăn, trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.


Đồng chí Nguyễn Hồng Thắng kiểm tra vùng trồng nhãn tại xã Thái Bình (Yên Sơn).

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới; nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng; kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là về công tác dân tộc, tôn giáo.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đảm bảo linh hoạt, hiệu quả, sát với thực tiễn; đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng; phát huy tính chủ động, linh hoạt của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nêu cao vai trò, trách nhiệm của các đồng chí cấp ủy viên và lãnh đạo, quản lý.

Trong bối cảnh có những thuận lợi và khó khăn đan xen, công tác xây dựng Đảng càng là vấn đề quan trọng, then chốt, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong tỉnh tiếp tục nâng cao nhận thức, chủ động sáng tạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng.

Chào Xuân Mậu Tuất 2018, chúng ta luôn giữ vững niềm tin và quyết tâm để xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, từng bước đưa Tuyên Quang phát triển nhanh và bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc.

Nguyễn Hồng Thắng
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Tin cùng chuyên mục