Học tập nghiêm, thực hiện đạt kết quả Nghị quyết Trung ương 5

TQĐT - Ngày 26/6/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch 117 về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Với mục đích giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung, quan điểm cơ bản của các nghị quyết, trên cơ sở đó nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí, hành động trong Đảng, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để tổ chức thực hiện; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, quyết tâm thi đua thực hiện hiệu quả các nghị quyết.

Đồng thời Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã yêu cầu: Việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết phải thiết thực, hiệu quả, không qua loa, hình thức; gắn việc học tập, quán triệt với xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện. Đồng chí Bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết; chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc học tập, quán triệt các nghị quyết là trách nhiệm chung của cán bộ, đảng viên, do đó, cán bộ, đảng viên cần nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác của mình.

Việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động và viết thu hoạch phải hoàn thành ngay sau khi học tập, quán triệt nghị quyết. Cả tập thể và cá nhân đều phải xây dựng chương trình, kế hoạch hành động với các yêu cầu khác nhau. Đối với tập thể: Các cấp ủy xây dựng chương trình hành động của tập thể trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong từng nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng thời phù hợp với thực tế ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Đối với cá nhân: Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải có kế hoạch hành động cá nhân phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; cán bộ, đảng viên phải viết thu hoạch cá nhân nêu rõ trách nhiệm cá nhân sau khi học tập, quán triệt nghị quyết.

Cấp tỉnh và đảng bộ các huyện, thành phố tổ chức hội nghị quán triệt, học tập nghị quyết theo kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương (đã tổ chức trực tuyến ngày 29/6). Các đảng bộ: Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Khối các cơ quan tỉnh, Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức quán triệt, học tập xong trong tháng 7; cấp cơ sở xong trong tháng 8; tổ chức học tập trong nhân dân xong trong tháng 9.

Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã thông qua 3 nghị quyết rất quan trọng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên phải học tập, quán triệt nghiêm túc, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thiết thực, chất lượng và tổ chức thực hiện đạt kết quả. 

Xuân Tùng

Tin cùng chuyên mục