Học tập và triển khai nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 6

TQĐT - Ngày 24-11-2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung, quan điểm cơ bản các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trên cơ sở đó nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí, hành động trong Đảng; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để tổ chức thực hiện; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, quyết tâm thi đua thực hiện nghị quyết bảo đảm hiệu quả.

Tại Kế hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu: Việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết phải thiết thực, hiệu quả, không hình thức; gắn việc học tập, quán triệt với xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện. Đồng chí bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động; chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Việc học tập, quán triệt các nghị quyết là trách nhiệm chung của cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên cần nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các nghị quyết, kết luận, đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác.

Việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động và viết thu hoạch được thực hiện như sau: Đối với tập thể, các cấp ủy xây dựng chương trình hành động của tập thể trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong từng nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng thời phù hợp với thực tế ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao cấp ủy viên cấp trên phụ trách đảng bộ, chi bộ chịu trách nhiệm xem xét, kiểm tra, cho ý kiến về chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy cơ sở trước khi ban hành.

Đối với cá nhân: Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6 khóa XII phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. 

Sau khi tham gia các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết, cán bộ, đảng viên viết thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch thể hiện nhận thức về những nội dung cơ bản của các nghị quyết, kết luận, trách nhiệm cá nhân trong tổ chức thực hiện. Đối với đảng viên đã nghỉ công tác trong các cơ quan của hệ thống chính trị, đảng viên không đủ sức khỏe lao động thì không bắt buộc phải viết thu hoạch cá nhân.

Các cấp ủy chỉ đạo, tổ chức đánh giá chất lượng bài thu hoạch; cán bộ, đảng viên phải viết lại bài thu hoạch nếu sao chép hoặc nội dung không đạt yêu cầu. Việc tham gia học tập, quán triệt nghị quyết và viết thu hoạch cá nhân là một căn cứ đánh giá, phân loại, bình xét thi đua đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh và lãnh đạo chủ chốt các huyện, thành phố đã được dự hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết (do Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì và chỉ đạo tổ chức) trong 2 ngày 29-30/11/2017 với các báo cáo viên là những đồng chí trực tiếp chỉ đạo xây dựng nghị quyết, đó là: Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tại 900 điểm cầu trong toàn quốc, hơn 134 ngàn người đã im phăng phắc lắng nghe các đồng chí báo cáo viên truyền đạt Nghị quyết. Điều đó cho thấy, sự tập trung cao độ nghe quán triệt nghị quyết của Đảng phụ thuộc vào trình độ, khả năng, kỹ năng, chất lượng bài giảng của báo cáo viên và nội dung các nghị quyết có tác động mạnh, ảnh hưởng sâu rộng tới các cấp, các ngành, số đông cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân.

Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra yêu cầu rất cao trong học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục tổ chức quán triệt cho các đối tượng chưa được học, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, khả thi, đúng tiến độ; làm tốt công tác tư tưởng đảm bảo thống nhất ý chí, hành động trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân, tổ chức thực hiện nghị quyết đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả. 

Xuân Tùng

Tin cùng chuyên mục