Tiếng việt | English

Một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động xuất bản

TQĐT - Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 25/8/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản.

Sau hơn 10 năm thực hiện, hoạt động xuất bản của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, cơ cấu xuất bản phẩm phát hành trên địa bàn tỉnh còn bất hợp lý, chủ yếu là sách giáo khoa dùng trong nhà trường, sách về lịch sử. Thể loại sách văn học nghệ thuật, khoa học kỹ thuật, phổ biến kiến thức còn ít. Hoạt động phát hành còn chậm đổi mới…

Để thực hiện tốt thông báo kết luận số 19-TB/TW ngày 29/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư khóa IX về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản, Thường trực Tỉnh ủy đã có văn bản 1184 ngày 17 tháng 2 năm 2017 yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tuyên truyền, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư khóa IX và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về hoạt động xuất bản.

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên môn nghiệp vụ làm công tác xuất bản, in, phát hành, thư viện trên địa bàn tỉnh. Xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong lĩnh vực xuất bản, in, phát hành. Thực hiện tốt các nội dung Quy hoạch phát triển báo chí, xuất bản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020. Khuyến khích và tạo điều kiện cho công ty tư nhân, hộ kinh doanh hoạt động in, phát hành theo đúng quy định của pháp luật; nâng số lượng bình quân bản sách/người; tiếp tục củng cố và xây dựng tủ sách cơ sở, thư viện các huyện Yên Sơn, Nà Hang, Lâm Bình. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra đối với các hoạt động xuất bản, in, phát hành, đặc biệt là ấn phẩm trên mạng Internet. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những vi phạm theo quy định pháp luật. Khuyến khích việc nghiên cứu, sáng tác, xuất bản sách, ấn phẩm về vùng đất, con người Tuyên Quang, về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, nhất là tiềm năng du lịch.

Các cơ quan báo chí, các đơn vị tham gia hoạt động xuất bản cần bám sát tình hình thực tiễn của tỉnh, chủ động khai thác, sử dụng tốt các nguồn lực đã có và huy động các nguồn lực xã hội để từng bước hiện đại hóa quy trình sản xuất, trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện, công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát huy năng lực tự chủ, từng bước tự chủ một phần kinh phí hoạt động. Tăng cường công tác xây dựng đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, ý thức trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, nhân viên; chú trọng công tác biên tập, đọc duyệt nội dung, bảo đảm các hoạt động xuất bản đúng quy định. Chú trọng xuất bản, phát hành sách, ấn phẩm về khoa học kỹ thuật, phổ biến tri thức. 

Các ngành, các cấp, các cơ quan đơn vị, nhất là các cơ quan trực tiếp tham gia hoạt động xuất bản cần thực hiện tốt chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để nâng cao chất lượng toàn diện hoạt động xuất bản trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng yêu cầu tại chỉ thị 42 của Ban Bí thư khóa IX.

 

Xuân Tùng

Tin cùng chuyên mục