Nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

TQĐT - Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017. Ban Thường vụ đã thống nhất quyết định nội dung đột phá năm 2017 toàn tỉnh tập trung thực hiện đó là: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan cấp tỉnh phải xây dựng kế hoạch năm 2017 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cấp ủy, cơ quan, đơn vị, tổ chức mình, bám sát nội dung đột phá năm 2017 của tỉnh để chủ động đề ra nội dung đột phá cho phù hợp. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm thiểu thời gian giải quyết các thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong phục vụ người dân và doanh nghiệp. Xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, kỷ cương; tạo dựng bộ máy cơ quan hành chính nhà nước trong sạch, vững mạnh, vì nhân dân phục vụ. 

Tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân thống nhất về nhận thức, tăng cường sự giám sát và kịp thời phản ánh với các cơ quan chức năng về trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Việc tổ chức thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 gắn chặt với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cụ thể và giao trách nhiệm cho các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng liên quan triển khai các giải pháp cụ thể để đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ứng xử có văn hóa, tận tụy, trách nhiệm, hết lòng phục vụ nhân dân. Xử lý nghiêm theo thẩm quyền các tập thể, cá nhân vi phạm, lạm dụng trách nhiệm thực thi công vụ, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Các cơ quan báo chí của tỉnh, các cơ quan, ban, ngành có bản tin, đặc san, trang thông tin điện tử; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phân công cán bộ, phóng viên theo dõi, đưa tin tuyên truyền về học tập chuyên đề năm 2017, việc đơn giản hóa và công khai, minh bạch các thủ tục hành chính. Tuyên truyền sâu rộng về nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, công chức, viên chức và mọi người dân hiểu rõ và chung sức hành động. Chú trọng biểu dương, nhân rộng gương điển hình, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt của các địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được giao nhiệm vụ chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông của tỉnh, đội ngũ báo cáo viên thường xuyên tuyên truyền sâu rộng Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 và tăng cường nắm bắt dư luận xã hội, định kỳ báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lựa chọn vấn đề thiết thực, cấp thiết, bức xúc nhất để làm nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017. Thiết nghĩ các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tỉnh cần tập trung thực hiện đến nơi, đến chốn để thu được kết quả quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính, đồng thời tạo chuyển biến mạnh mẽ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Xuân Tùng

Tin cùng chuyên mục