Phát huy truyền thống, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ

TQĐT - Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 bắt đầu từ ngày 4/3, kết thúc vào ngày 30/4. Qua gần 2 tháng chiến đấu với sức mạnh áp đảo về chính trị và quân sự, quân và dân ta đã giành được toàn thắng, kết thúc 21 năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược. Thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là thành quả vĩ đại nhất của sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 bắt đầu từ ngày 4/3, kết thúc vào ngày 30/4. Qua gần 2 tháng chiến đấu với sức mạnh áp đảo về chính trị và quân sự, quân và dân ta đã giành được toàn thắng, kết thúc 21 năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược. Thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là thành quả vĩ đại nhất của sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; là trang sử hào hùng và chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước mấy ngàn năm của dân tộc. Nhân dân ta đánh thắng kẻ thù lớn mạnh và hung hãn nhất của loài người tiến bộ; kết thúc oanh liệt cuộc chiến đấu 30 năm giành độc lập tự do, thống nhất đất nước; chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta; đánh dấu bước ngoặt quyết định trong lịch sử dân tộc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên độc lập tự do, cả nước đi lên Chủ nghĩa xã hội.

Ngày 1-5-1886, những người công nhân Chi- ca- gô (Mỹ) đã đứng lên đấu tranh đòi quyền lợi chính đáng cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Từ đó ngày 1-5 trở thành ngày Quốc tế Lao động, ngày đấu tranh và biểu dương lực lượng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới và cũng là ngày hội lớn của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam.  

Năm nay, chúng ta kỷ niệm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30-4 và ngày Quốc tế Lao động 1-5 trong không khí tràn đầy phấn khởi. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang vui mừng trước những kết quả đạt được. Kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, các chỉ tiêu cơ bản tăng khá so với cùng kỳ năm trước. Tập trung thực hiện tốt các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, tiếp tục nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, thu hút các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội. Sản xuất nông, lâm nghiệp cơ bản đạt kế hoạch đề ra, các ngành dịch vụ có bước phát triển. Các hoạt động văn hóa, thông tin tuyên truyền diễn ra phong phú. Lĩnh vực giáo dục, y tế, lao động, việc làm tiếp tục có chuyển biến tích cực; công tác giảm nghèo, an sinh xã hội được bảo đảm. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. 

Tuy đã đạt được những kết quả quan trọng, song là một tỉnh còn nhiều khó khăn, chúng ta vẫn phải đối diện với những thách thức gay gắt, nhất là thách thức trong phát triển kinh tế. Trước yêu cầu của công cuộc đổi mới, hội nhập, đòi hỏi mỗi chúng ta cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc, trước hết trong thời gian tới cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm. Khẩn trương thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh. Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận chuyên đề, chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch và các chủ trương, chính sách phát triển nông nghiệp hàng hóa; kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên; phát triển công nghiệp, du lịch, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án; tiếp tục phát triển các lĩnh vực văn hóa- xã hội; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Thiết thực kỷ niệm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước và ngày Quốc tế Lao động, toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết nhất trí, tập trung quyết liệt, cố gắng vượt bậc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra của năm 2017 và những năm tiếp theo, tạo thế và lực mới đưa Tuyên Quang phát triển nhanh và bền vững. 

Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục