Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

TQĐT - Những năm qua, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh được các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng.

Trồng rừng hằng năm đạt kế hoạch; tỷ lệ che phủ rừng được duy trì ở mức cao; quy hoạch phân ba loại rừng cơ bản phù hợp yêu cầu thực tiễn; giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp được chú trọng, bảo đảm chặt chẽ, đúng pháp luật; công tác bảo vệ rừng, phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng được tăng cường. Các quy định pháp luật, cơ chế, chính sách về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện khá đồng bộ; đời sống của người dân làm nghề rừng từng bước được cải thiện.

Tuy nhiên, tình trạng phá rừng, khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật diễn ra phức tạp; công tác quản lý nhà nước tại một số địa bàn có mặt hạn chế, còn để xảy ra vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. Có tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất lâm nghiệp trái mục đích. Việc sắp xếp đất rừng của các công ty lâm nghiệp còn chậm.    

Từ thực trạng trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 20/4/2017 về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nêu rõ quan điểm: Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Gắn chặt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường. Lực lượng Kiểm lâm giữ vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện; các ngành chức năng liên quan, các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phối hợp; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại địa phương và các nhiệm vụ được giao cho cơ quan, đơn vị mình.

Đồng thời Chương trình xác định mục tiêu: Quản lý nghiêm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng tự nhiên, bảo tồn nguồn gen động thực vật rừng, tạo nguồn sinh thủy, bảo vệ môi trường sinh thái gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường gắn với phát triển du lịch; khai thác, sử dụng hiệu quả đất lâm nghiệp, rừng trồng sản xuất, góp phần cải thiện đời sống của người dân, đặc biệt là người làm nghề rừng.

Hoàn thành kế hoạch trồng, chăm sóc rừng hằng năm; nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng; thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; giữ vững tỷ lệ che phủ rừng trên 60%. Phấn đấu cơ bản hoàn thành giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp đối với những diện tích đủ điều kiện theo quy định của pháp luật cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng quản lý vào năm 2018. Phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả đối với mọi hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; không để hình thành tụ điểm về phá rừng, khai thác rừng, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép.

Chương trình đã đề ra 5 nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao các cấp ủy đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh tổ chức quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 13 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ra đời giữa lúc phong trào trồng rừng sản xuất phát triển mạnh mẽ; giá gỗ rừng trồng được nâng lên đáng kể do nhiều diện tích rừng được cấp chứng chỉ FSC và thị trường gỗ rừng trồng phục vụ cho công nghiệp chế biến gỗ đang rất rộng mở và ổn định; bên cạnh đó sắn không bán được cũng là một yếu tố thuận lợi cho rừng sản xuất lên ngôi.

Tình trạng phá rừng, khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật, tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất lâm nghiệp trái mục đích cũng theo đó mà có thể sẽ diễn ra rất phức tạp. Thiết nghĩ các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân cần thực hiện tốt Chương trình hành động số 14 -CTr/TU ngày 20/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để đạt được kết quả tốt nhất trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Xuân Tùng

Tin cùng chuyên mục