Thiết thực kỷ niệm ngày 30-4 và 1-5

TQĐT - Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 bắt đầu từ ngày 4-3, kết thúc vào ngày 30-4. Qua gần 2 tháng chiến đấu với sức mạnh áp đảo về chính trị và quân sự, quân và dân ta đã giành được toàn thắng, kết thúc 21 năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược.

Thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là thành quả vĩ đại nhất của sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; là trang sử hào hùng và chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước mấy ngàn năm của dân tộc. Nhân dân ta đánh thắng kẻ thù lớn mạnh và hung hãn nhất của loài người tiến bộ; kết thúc oanh liệt cuộc chiến đấu 30 năm giành độc lập tự do, thống nhất đất nước; chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta; đánh dấu bước ngoặt quyết định trong lịch sử dân tộc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên độc lập tự do, cả nước đi lên Chủ nghĩa xã hội.

Ngày 1-5-1886, những người công nhân Chi - ca - gô (Mỹ) đã đứng lên đấu tranh đòi quyền lợi chính đáng cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Từ đó ngày 1-5 trở thành ngày Quốc tế Lao động, ngày đấu tranh và biểu dương lực lượng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới và cũng là ngày hội lớn của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam.

Chúng ta kỷ niệm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30-4 và ngày Quốc tế Lao động 1-5 đúng dịp các cấp, các ngành vừa sơ kết quý I, đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý II-2018 với tinh thần thẳng thắn, quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát huy kết quả đạt được năm 2017, quý I-2018, kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, các chỉ tiêu cơ bản tăng khá so với cùng kỳ năm trước. Toàn tỉnh tập trung thực hiện tốt các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, nâng chỉ số năng lực cạnh tranh, thu hút các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội. Sản xuất nông, lâm nghiệp cơ bản đạt kế hoạch đề ra, các ngành dịch vụ có bước phát triển. Các hoạt động văn hóa, thông tin tuyên truyền diễn ra phong phú. Lĩnh vực giáo dục, y tế, lao động, việc làm tiếp tục có chuyển biến; công tác giảm nghèo, an sinh xã hội được bảo đảm. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng.

Tuy nhiên, giá trị sản xuất công nghiệp đạt thấp so với kế hoạch, một số sản phẩm công nghiệp giảm so với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt thấp, tiến độ trồng rừng, trồng mía chậm so với kế hoạch, tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công một số công trình, dự án thực hiện chậm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư thấp. Chất lượng một số hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - xã hội chưa cao; quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản, lâm sản, đất đai, hoạt động lễ hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông có mặt còn hạn chế.

Thiết thực kỷ niệm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và ngày Quốc tế Lao động, toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết nhất trí, tập trung quyết liệt, cố gắng vượt bậc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra của năm 2018 và những năm tiếp theo, tạo thế và lực mới đưa Tuyên Quang phát triển nhanh và bền vững, trước hết tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận chuyên đề, chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch và các chủ trương, chính sách phát triển nông nghiệp hàng hóa; kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên; phát triển công nghiệp, du lịch, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Thực hiện tốt các lĩnh vực văn hóa - xã hội, chú trọng công tác xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7 khóa XII, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục