Thực hiện Thông báo 30 của Bộ Chính trị

TQĐT - Ngày 23-5-2017, Bộ Chính trị ban hành Thông báo kết luận số 30-TB/TW về kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Thông báo kết luận trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn 1524-CV/TU, yêu cầu các đảng đoàn, ban cán sự đảng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh (nơi không lập đảng đoàn, ban cán sự đảng), ban thường vụ các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện các nội dung:

Kịp thời quán triệt và nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã nêu tại Thông báo số 30-TB/TW; tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị; các kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế; bảo đảm nguyên tắc hệ thống tổ chức đảng được thành lập tương ứng với hệ thống tổ chức hành chính nhà nước, mỗi cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị có một tổ chức đảng tương ứng lãnh đạo toàn diện; một việc chỉ một cơ quan, một tổ chức chịu trách nhiệm chính; Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất quản lý bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị trong toàn tỉnh.

Tham mưu rà soát, sắp xếp lại bộ máy các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, giảm bớt khâu trung gian, giảm thiểu sự chồng chéo chức năng, nhiệm vụ. Chuyển đổi cơ chế quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng giao quyền tự chủ về biên chế, tài chính… đối với những đơn vị đủ điều kiện, đẩy mạnh xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công về y tế, giáo dục. Những nhiệm vụ cơ quan nhà nước không cần thiết đảm nhiệm thì chuyển cho các tổ chức ngoài nhà nước thực hiện.

Hoàn thành việc xây dựng vị trí việc làm để xác định biên chế cho phù hợp, quyết liệt tinh giản biên chế đến năm 2021 theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh; lấy kết quả thực hiện tinh giản biên chế làm tiêu chí để đánh giá hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị.Đổi mới công tác tuyển chọn, bố trí cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tốt chế độ miễn nhiệm, từ chức, cho thôi việc đối với cán bộ, công chức, viên chức kém phẩm chất, năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ. Kiên quyết loại bỏ tình trạng tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ là người thân không đáp ứng đủ điều kiện tiêu chuẩn. Từ năm 2020, yêu cầu bắt buộc việc thực hiện bố trí các chức danh lãnh đạo, quản lý không phải là người địa phương. Kiện toàn kịp thời cán bộ, công chức, viên chức đối với những đơn vị còn thiếu.

Nghiêm túc thực hiện quy định của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về quản lý biên chế, quản lý và sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với quản lý chặt chẽ về tổ chức bộ máy. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 09/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao, chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo nâng cao trình độ sau đại học giai đoạn 2017-2021 và chính sách thu hút cán bộ trẻ, sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi vào các cơ quan, đơn vị.

Thực hiện nghiêm quy định về việc kiêm nhiệm chức danh cán bộ, nhất là cấp cơ sở; từng bước thực hiện khoán kinh phí, đẩy mạnh các hình thức tự quản tại cộng đồng dân cư.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.Thực hiện Thông báo của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị cần thực hiện tốt nhiệm vụ tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiết kiệm, giảm chi thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương.                  

Xuân Tùng

Tin cùng chuyên mục