Tiếng việt | English

Tổ chức thành công cuộc Tổng điều tra kinh tế 2017

TQĐT - Thực hiện Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26-8-2016 của Thủ tướng Chính phủ, từ tháng 3 đến tháng 7-2017, ngành thống kê tiến hành Tổng điều tra kinh tế trên phạm vi cả nước. Đây là lần thứ năm ngành thống kê thực hiện Tổng điều tra kinh tế (các cuộc trước tiến hành vào các năm 1995, 2002, 2007 và 2012).

Để tổ chức thành công cuộc Tổng điều tra kinh tế 2017 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm các nội dung theo đúng quy định và phương án của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 Trung ương.

Theo kết quả rà soát, toàn tỉnh có 1.270 doanh nghiệp và hợp tác xã; 1.524 đơn vị sự nghiệp và hàng chục nghìn hộ kinh doanh cá thể nằm trong diện điều tra. So với cuộc Tổng điều tra năm 2012, số lượng các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể tăng gấp nhiều lần. Để đảm bảo cho công tác điều tra đạt hiệu quả, chất lượng, ngành đã lựa chọn trên 200 điều tra viên, tổ trưởng điều tra và giám sát viên có năng lực, kinh nghiệm, trình độ được huy động vào cuộc. 

Hiện nay, ngành Thống kê tỉnh đang triển khai giai đoạn 1 của cuộc Tổng điều tra, tức là điều tra đối với khối doanh nghiệp và sự nghiệp hành chính. Báo cáo mới nhất, đến giữa tháng 4, có 300 cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp đã được điều tra. Qua điều tra, bước đầu cho thấy, bên cạnh mặt thuận lợi, công tác điều tra cũng đang gặp một số khó khăn. Không ít doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cung cấp thông tin chưa chính xác, giấu doanh thu…

Để tạo điều kiện cho cuộc Tổng điều tra được tiến hành thuận lợi, đúng tiến độ và đạt kết quả tốt, UBND tỉnh chỉ đạo và giao nhiệm vụ cụ thể cho Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 các cấp từ tỉnh đến huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn đề cao trách nhiệm, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lập kế hoạch và tổ chức chỉ đạo cụ thể về mặt chuyên môn, đồng thời thường xuyên báo cáo với cấp ủy, chính quyền những khó khăn, vương mắc để kịp thời giải quyết. 

UBND các xã, phường, thị trấn tích cực triển khai và thực hiện hoàn thành nhiệm vụ Tổng điều tra; tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động các đơn vị, các đối tượng điều tra có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu của Tổng điều tra và bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình điều tra. 

Các đối tượng và đơn vị thuộc diện được điều tra có trách nhiệm cung cấp thông tin và chỉ đạo cho các bộ phận nghiệp vụ liên quan phối hợp với điều tra viên kê khai đầy đủ, chính xác, kịp thời các nội dung, yêu cầu của phiếu điều tra. 

Các cơ quan báo chí của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin kịp thời về mục đích, ý nghĩa, nội dung, kế hoạch của Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh, đảm bảo mọi người dân đều hiểu rõ và tự giác tham gia thực hiện cuộc Tổng điều tra.

Xuân Tùng

Tin cùng chuyên mục