Triển khai có hiệu quả chương trình giảm nghèo 

TQĐT - Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2017 của tỉnh đã đạt được những kết quả toàn diện, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra.

Cụ thể, năm 2017, tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 23,33% xuống còn 19,32%. Đã có hơn 20.500 lao động được giải quyết việc làm. Tỉnh có thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 23 xã.

Kết quả nổi bật đạt được trong công tác giảm nghèo là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của tỉnh trong chỉ đạo điều hành với những giải pháp cụ thể, linh hoạt trong việc tiếp cận đa chiều về giảm nghèo bền vững. Nhiều cách làm mới, mô hình hay gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển sinh kế bền vững... được các cấp, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả.

Nối tiếp thành công trong thực hiện giảm nghèo năm 2017, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo năm 2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan thường trực công tác giảm nghèo) đề nghị UBND các huyện, thành phố, các thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia cấp tỉnh phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nội dung về giảm nghèo. 

Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch giảm hộ nghèo đã được UBND tỉnh giao năm 2018 và kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo của huyện, thành phố để giao chỉ tiêu giảm nghèo đến các xã, phường, thị trấn; xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp giảm nghèo cụ thể đến từng xã, thôn, bản. UBND các xã, phường thị trấn rà soát hộ có khả năng thoát nghèo, cận nghèo để có các giải pháp hỗ trợ gia đình phát triển sản xuất, thoát nghèo bền vững.

Căn cứ nguồn vốn, kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tổ chức phân bổ và xây dựng kế hoạch thực hiện đảm bảo tiến độ, có hiệu quả; tăng cường lồng ghép các nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với các nguồn vốn, kinh phí thuộc các chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác trên địa bàn nhằm đầu tư tập trung, hiệu quả, góp phần giảm nghèo hiệu quả gắn với xây dựng nông thôn mới. 

Tiếp tục huy động nguồn lực thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng hạ tầng nông thôn, các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa, ổn định sinh kế, tăng thu nhập cho hộ nghèo, cận nghèo. Đồng thời tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn và kinh phí thực hiện chương trình đã được phân bổ cho huyện, thành phố, đặc biệt là nguồn vốn đầu tư; thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất, ổn định sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo. 

Các cấp, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chương trình giảm nghèo. Biểu dương khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia tích cực, có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia cấp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành và nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, đồng thời tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các giải pháp giảm nghèo theo từng lĩnh vực ngành phụ trách; tăng cường kiểm tra, đôn đốc cơ sở (theo địa bàn được phân công phụ trách) triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo năm 2018.

Xuân Tùng

Tin cùng chuyên mục