Từ Kết luận 28 tới Chương trình 15

TQĐT - Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xác định “khai thác tiềm năng để phát triển du lịch” là một trong ba khâu đột phá của tỉnh. Cụ thể hóa nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận 28 ngày 18-5-2016. 

Căn cứ Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16-01-2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng Chương trình hành động số 15 ngày 27-6-2017 thực hiện Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị.

Chương trình 15 đã kế thừa những nội dung căn bản, cốt lõi của Kết luận 28, đồng thời chứa đựng quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, rõ và đột phá.

Về mục tiêu chung, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định: Tập trung phát triển du lịch Tuyên Quang trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, phấn đấu từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Thực hiện Chương trình hành động về phát triển du lịch là nhiệm vụ xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội từ nay đến năm 2030 của các cấp, các ngành.

Về mục tiêu cụ thể: Đến năm 2020, tỉnh ta sẽ đón trên 2,2 triệu lượt khách du lịch. Phấn đấu tổng thu du lịch đạt trên 6% GRDP toàn tỉnh. Tạo việc làm cho khoảng 16.000 lao động ngành du lịch. Phấn đấu xây dựng Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào trở thành Khu du lịch quốc gia; “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; Khu di sản thiên nhiên Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn) - Na Hang (tỉnh Tuyên Quang) được công nhận là di sản thế giới. Phấn đấu xây dựng Khu du lịch trung tâm thành phố Tuyên Quang và phụ cận, Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, Khu du lịch sinh thái Na Hang - Lâm Bình trở thành các khu du lịch trọng điểm của tỉnh. Phấn đấu xây dựng ít nhất 02 sản phẩm du lịch của tỉnh mang tầm thương hiệu quốc gia và khu vực. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật du lịch tương đối đồng bộ tại các khu, điểm du lịch trọng điểm của tỉnh. Phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức trong ngành du lịch được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về du lịch; 60% lao động du lịch trực tiếp được bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ. 

Đến năm 2030: Ngành du lịch tỉnh ta cơ bản là ngành kinh tế quan trọng, tạo được các yếu tố nền tảng để sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đón trên 05 triệu lượt khách du lịch. Tổng thu du lịch đạt trên 10% GRDP, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, đó là  đổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch; quy hoạch, phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch; phát triển sản phẩm du lịch, gắn kết chặt chẽ phát triển du lịch với bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử, giá trị văn hóa truyền thống và danh lam thắng cảnh; đẩy mạnh sản xuất, chế tạo hàng hóa, đồ thủ công mỹ nghệ, hàng lưu niệm phục vụ du lịch; đẩy mạnh xúc tiến quảng bá, tăng cường liên kết vùng để phát triển du lịch; tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch; phát triển nguồn nhân lực du lịch; tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch.

Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đã mở ra nhiều cơ hội cho tỉnh ta phát triển du lịch, thiết nghĩ các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cần tập trung quán triệt, tổ chức thực hiện Chương trình 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thật nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, để du lịch thực sự là khâu đột phá, và quan trọng nhất là nhiều địa phương, cộng đồng, doanh nghiệp, người dân được hưởng lợi từ du lịch. 

Xuân Tùng

Tin cùng chuyên mục