Tiếng việt | English

Tuyên Quang thực hiện xuất sắc hai nhiệm vụ chiến lược

TQĐT - Từ tháng 5 năm 1954 đến tháng 4 năm 1975 là khoảng thời gian hơn 20 năm Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện xuất sắc hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng, vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa đánh thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, góp phần xứng đáng vào cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Thanh niên các dân tộc Tuyên Quang hăng hái tòng quân chi viện tiền tuyến (năm 1967).
                                                                                                               Ảnh: Tư liệu

Trong hơn hai thập kỷ xây dựng và chiến đấu, chúng ta chỉ có một nửa thời gian xây dựng trong hòa bình, nửa thời gian còn lại vừa phải chống chiến tranh phá hoại của địch, vừa dốc sức người, sức của chi viện cho tiền tuyến, đồng thời khắc phục khó khăn để tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu cuộc sống của nhân dân và yêu cầu củng cố, bảo vệ hậu phương miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Mặc dù vậy, Đảng bộ và nhân dân Tuyên Quang đã giành được những kết quả quan trọng, tạo nên những chuyển biến cách mạng trên quê hương mình. Đó là sự ra đời, lớn mạnh, từng bước được hoàn thiện của quan hệ sản xuất mới - quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. Sự ra đời, phát triển bước đầu của ngành công nghiệp. Sản xuất nông, lâm nghiệp chuyển biến từ “sản xuất theo lối tự cung tự cấp, tự nhiên, manh mún từ lâu đời” sang sản xuất tập thể, từng bước được quy hoạch, phân vùng chuyên canh, thâm canh theo hướng từng bước đi lên “sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa”. Cùng với phát triển về kinh tế là sự phát triển nhanh chóng của nền văn hóa, giáo dục xã hội chủ nghĩa với đặc trưng ưu việt nhất là làm cho con người phát triển toàn diện, có đầy đủ trí lực, thể lực, phẩm chất để làm chủ vận mệnh của mình, làm chủ quê hương đất nước. Đảng bộ tỉnh trưởng thành nhanh chóng về mọi mặt, lãnh đạo nhân dân thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng, củng cố hậu phương, cùng cả nước hoàn thành nhiệm vụ cách mạng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trên mặt trận xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội theo đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa của Đảng, được vận dụng phù hợp với thực tế địa phương. Công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa, với trọng tâm là hợp tác hóa nông nghiệp và xây dựng công nghiệp quốc doanh, phát triển thủ công nghiệp hợp tác xã, hệ thống thương nghiệp xã hội chủ nghĩa dẫn đến sự ra đời của quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa là tiền đề, yếu tố quan trọng tạo bước chuyển biến căn bản nền kinh tế địa phương. Giai cấp nông dân tập thể và giai cấp công nhân trở thành lực lượng lao động xã hội chủ yếu. Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp không chỉ là những đơn vị kinh tế cơ bản nhất mà còn là nơi đảm bảo thực hiện nghĩa vụ huy động sức người, sức của cho sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của toàn dân tộc. Đó cũng là nơi thể hiện rõ ràng cuộc đấu tranh quyết liệt, phức tạp giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa. Trong hoàn cảnh chiến tranh, tỉnh đã cố gắng cao để duy trì, ổn định phong trào hợp tác xã. Đây là thành công lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với phong trào chung của tỉnh, giúp tỉnh hoàn thành các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đặc biệt là trong giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

Tới năm 1975, với số dân khoảng hơn 36 vạn người, hàng năm chúng ta sản xuất được từ bảy đến tám vạn tấn lương thực, năng suất lúa bình quân đạt 4,4 tấn trên một ha hai vụ; nhiều xã, hợp tác xã đã thực hiện được cánh đồng năm tấn. 

Trong hơn 20 năm xây dựng kinh tế, nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp phát triển. Tới 1975, dù là tỉnh nông - lâm nghiệp song giá trị tổng sản lượng công nghiệp đã đạt tới mức gần một phần hai giá trị tổng sản lượng nông nghiệp. Hàng năm chúng ta khai thác từ 7 đến 8 vạn mét khối gỗ và sản xuất trên 20 triệu viên gạch. Cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội bước đầu được xây dựng. Đó là hệ thống thủy nông, giao thông rộng khắp ở nông thôn, các trạm, trại kỹ thuật, các cơ sở sản xuất công nghiệp, các công trình văn hóa - xã hội, phúc lợi công cộng…

Văn hóa, giáo dục, y tế phát triển. Năm 1975 chúng ta có tới 8 vạn học sinh, trung bình cứ bốn người dân có một người đi học. Tất cả các xã đều có trạm y tế, y sĩ và nữ hộ sinh; nếp sống văn hóa hình thành rõ nét trên địa bàn tỉnh.

Cùng lúc thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Tuyên Quang đã quán triệt chủ trương của Đảng: Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Quốc phòng, an ninh luôn được xây dựng, củng cố vững vàng. Trong những năm tháng hòa bình xây dựng cũng như những năm tháng phải đối đầu trực tiếp với cuộc chiến tranh phá hoại tàn bạo của đế quốc Mỹ, nhân dân Tuyên Quang vẫn luôn thực hiện tốt công tác chi viện tiền tuyến với tinh thần “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”. Hàng vạn con em các dân tộc đã lên đường nhập ngũ, nhiều người đã chiến đấu anh dũng, lập công xuất sắc. Phong trào “Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt”, “Vì Bình Thuận kết nghĩa”, “Ba đảm đang”, “Ba sẵn sàng”… mọi công tác, lao động, sản xuất, học tập… đều hướng về mục tiêu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Quân dân Tuyên Quang đã giành thắng lợi trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của địch. Hai lần gây chiến tranh phá hoại miền Bắc, đánh phá Tuyên Quang, không quân của giặc Mỹ đều bị giáng trả đích đáng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, quân dân Tuyên Quang làm tốt công tác phòng tránh, hạn chế sự thiệt hại về người và của, đồng thời xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, trực tiếp chiến đấu, phối hợp chiến đấu, phục vụ chiến đấu bắn rơi máy bay, bắt sống giặc lái Mỹ. 

Tin miền Nam hoàn toàn giải phóng bay đi khắp mọi miền, làm nức lòng nhân dân cả nước. Ngày 30-4-1975 trở thành ngày hội mừng chiến thắng của toàn thể dân tộc Việt Nam. Cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, đồng bào các dân tộc Tuyên Quang vô cùng vui mừng, phấn khởi, tự hào đã góp phần cùng cả nước hoàn thành xuất sắc hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng, làm tròn nhiệm vụ của hậu phương với tiền tuyến.  

Quang Dương (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục