Tuyên Quang kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược         

TQĐT - Xây dựng hậu phương, chi viện tiền tuyến

Sau khi được điều sang nhận chức Tổng chỉ huy quân đội viễn chinh kiêm Cao ủy Pháp ở Đông Dương (12-1950), Đại tướng Đờ Lát Đờ Tátxinhi gấp rút tăng cường lực lượng cơ động, phát triển quân nguỵ, xây dựng hệ thống boongke và lập vành đai trắng cắt ngang miền Bắc, bao quanh miền trung du và tăng cường đánh phá vùng tự do, chuẩn bị phản công để giành lại quyền chủ động. 

Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, Đại hội Đảng bộ Liên khu Việt Bắc lần thứ nhất (năm 1951) vạch rõ: “Hai nhiệm vụ chủ yếu nhất là quân sự và kinh tế - tài chính. Đối với các địa phương tạm bị chiếm và bị trực tiếp uy hiếp thì lấy nhiệm vụ quân sự làm trọng tâm; đối với các tỉnh vùng tự do thì lấy nhiệm vụ phát triển kinh tế - tài chính làm trung tâm” (Văn kiện Đảng bộ Liên khu Việt Bắc năm 1951). 

Tình hình đặt ra trước Đảng bộ và nhân dân Tuyên Quang là cùng một lúc phải thực hiện hai nhiệm vụ: Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời phải khẩn trương xây dựng một lực lượng quân sự đủ mạnh. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II (từ 11 đến 19-2-1951) tổ chức tại Kim Bình (Vinh Quang, Chiêm Hóa) đã thông qua Báo cáo chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Báo cáo “Bàn về cách mạng Việt Nam” của đồng chí Trường Chinh và một số chính sách quan trọng trong kháng chiến. 

Trung tuần tháng 4-1951, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ nhất được tổ chức. Đại hội khẳng định những thắng lợi đã đạt được và đề ra nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới là: Củng cố chính quyền; tích cực xây dựng và củng cố lực lượng vũ trang địa phương, đẩy mạnh chiến tranh du kích; tiếp tục phát triển kinh tế văn hóa phục vụ kháng chiến; tích cực chi viện cho tiền tuyến. 

Từ năm 1951, các đảng bộ không ngừng củng cố cơ sở, tăng cường đội ngũ lãnh đạo, từng bước hoàn thiện tổ chức. 

Năm 1952, tỉnh cử 5 đồng chí đi học Trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương, 9 đồng chí tham dự lớp của Liên khu. Sau đó, Tỉnh ủy đã tổ chức một lớp chỉnh huấn cho 60 đồng chí cán bộ cốt cán các cấp, các ngành. Từ ngày 27 - 9 - 1952 đến tháng 12 - 1953, Tuyên Quang đã mở được 5 lớp tập huấn cho cán bộ và 2 lớp cho công nhân, gồm 1.313 người. Việc chỉnh Đảng, chỉnh huấn cho cán bộ trong tỉnh Tuyên Quang cơ bản đã hoàn thành tốt, nâng cao năng lực quản lý chính quyền cùng các cơ quan chuyên môn trong tỉnh.         

(Còn nữa)   

Vũ Bé (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục