Tìm hướng đi mới cho nông dân thời hội nhập

TQĐT - Theo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, không ai có thể thay thế được vai trò chủ thể của người nông dân. Tuy nhiên, kinh tế hộ nông dân với tính chất nhỏ lẻ, thiếu sự liên kết, bị động trong việc mua nguyên liệu đầu vào, chất lượng nhiều khi không đảm bảo; khi bán sản phẩm, do không có thương hiệu, bị ép giá...

Để tìm hướng tháo gỡ khó khăn cho nông dân, Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Phát huy vai trò chủ thể của giai cấp nông dân trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới thời kỳ hội nhập”.

Theo đó, tập trung khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, manh mún; tăng cường liên kết nhà nông - nhà doanh nghiệp - nhà khoa học mà nòng cốt là liên kết nhà nông - nhà doanh nghiệp. Tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội, trực tiếp là Hội Nông dân, làm “bà đỡ” cho nông dân phát triển bền vững, chống chịu tốt hơn với các rủi ro, khó khăn, thách thức.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ vai trò đầu mối có chính sách hỗ trợ cho nông dân trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp; lựa chọn đề tài nghiên cứu, chương trình khuyến nông, có định hướng giúp nông dân làm chủ khoa học, công nghệ, tiến tới làm chủ thị trường.

Bộ Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam rà soát, xây dựng tiêu chí xác định chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, danh mục công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp làm căn cứ áp dụng các chính sách, cơ chế ưu đãi, khuyến khích.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Chính phủ giải pháp giúp doanh nghiệp nhanh chóng có đất, tích tụ đất để mở rộng sản xuất, sản xuất quy mô lớn có ứng dụng công nghệ cao; thành lập ngân hàng quỹ đất, hình thành thị trường quyền sử dụng đất, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất...        

Hữu Hoàng

Tin cùng chuyên mục