Bác Hồ ở Lũng Trò

TQĐT - Trong thời kỳ tiền khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và trong chín năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Bác Hồ đã ở, ...

Di tích chùa cổ Bảo Phúc ở An Tường

TQĐT - Trong cuộc đấu tranh, chống giặc ngoại xâm, Tuyên Quang từng là phên dậu trấn giữ phía Bắc thành Thăng Long của các triều đại phong kiến Việt ...

Tin xem nhiều

Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến

TQĐT - Ngày 7-10-1950, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra thông tư gửi các Liên khu ủy Việt Bắc, Liên khu III, Liên khu IV, Liên khu V và Hà Nội về việc bảo vệ vụ lúa mùa. Trung ương đã yêu cầu các Khu ủy đặc biệt chú ý cùng các Đảng, Đoàn, ...