Di tích lịch sử Khấu Lấu - Vực Hồ

TQĐT - Trong 32 địa điểm Bác Hồ ở, làm việc trên đất Tuyên Quang để cùng Trung ương Đảng lãnh đạo toàn dân chuẩn bị Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng ...

Bác Hồ ở Lũng Trò

TQĐT - Trong thời kỳ tiền khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và trong chín năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Bác Hồ đã ở, ...

Di tích chùa cổ Bảo Phúc ở An Tường

TQĐT - Trong cuộc đấu tranh, chống giặc ngoại xâm, Tuyên Quang từng là phên dậu trấn giữ phía Bắc thành Thăng Long của các triều đại phong kiến Việt ...

Tin xem nhiều