Di tích chùa cổ Bảo Phúc ở An Tường

TQĐT - Trong cuộc đấu tranh, chống giặc ngoại xâm, Tuyên Quang từng là phên dậu trấn giữ phía Bắc thành Thăng Long của các triều đại phong kiến Việt ...

Tin xem nhiều

Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến

TQĐT - Nha Ngân khố - Tín dụng sản xuất có khoảng 30 cán bộ nhân viên. Chính sách tín dụng được đề ra là: giúp đỡ các tầng lớp dân nghèo, nông dân lao động, các hợp tác, thủ công nghiệp và nghề phụ ở nông thôn. Hoạt động tín dụng đã có tác ...