Làng Sảo những ngày đầu kháng chiến

TQĐT - Sau ngày toàn quốc kháng chiến (19-12-1946), Trung ương Đảng, Chính phủ và Bác Hồ rời Thủ đô Hà Nội lên Việt Bắc. Với vị trí chiến lược thuận ...

Hang đá Yên Thượng

TQĐT - Trước Cách mạng Tháng Tám, thôn Yên Thượng có tên là xã Hạ Yên, thuộc tổng Thanh La, châu Sơn Dương.

Di tích lịch sử Khấu Lấu - Vực Hồ

TQĐT - Trong 32 địa điểm Bác Hồ ở, làm việc trên đất Tuyên Quang để cùng Trung ương Đảng lãnh đạo toàn dân chuẩn bị Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng ...

Bác Hồ ở Lũng Trò

TQĐT - Trong thời kỳ tiền khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và trong chín năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Bác Hồ đã ở, ...

Tin xem nhiều