Di tích chùa cổ Bảo Phúc ở An Tường

TQĐT - Trong cuộc đấu tranh, chống giặc ngoại xâm, Tuyên Quang từng là phên dậu trấn giữ phía Bắc thành Thăng Long của các triều đại phong kiến Việt ...

Tin xem nhiều