Tuyên Quang kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược

TQĐT - Thực hiện giảm tô, đẩy mạnh sản xuất, xây dựng đời sống mới 

Tuyên Quang chủ trương “phát động công nghệ, coi thủ công nghiệp gia đình là chính; duy trì và phát triển các xưởng thủ công đã có, chú trọng các nghề vải, chiếu, nông cụ, gây cơ sở một số nghề mới cần thiết như đồ gốm” (Báo cáo tổng kết công tác năm 1953 của UBKCHC tỉnh Tuyên Quang). Tính đến tháng 10-1953, có 7 tổ cán bông, 8 cơ sở dệt chiếu, 49 lò đường, 1 lò thuộc da, 3 cơ sở làm bừa, 41 lò rèn dao, cuốc xẻng, 2 lò của Nhà nước sản xuất lưỡi cày, 1 xưởng dệt vải, 2 lò sản xuất bát, chén, nồi, vại, 1 lò cồn sắn, 4 cơ sở sản xuất giấy và 1 lò sản xuất diêm tiêu. 

Sự nghiệp văn hóa - xã hội đạt được những bước phát triển vượt bậc. Tỉnh tiếp tục chỉ đạo công tác xóa mù chữ, mở thêm nhiều loại trường lớp phù hợp với nhiệm vụ phổ cập giáo dục, đồng thời nâng cao trình độ, chất lượng cấp học. Năm 1952, tỉnh đã mở 10 lớp đào tạo giáo viên sơ cấp, giảng viên xung phong, giảng viên dự bị với 178 học viên. Toàn tỉnh mở được 20 lớp xóa mù, củng cố 33 lớp dự bị bổ túc, 1 lớp văn hóa cho cán bộ xã, 4 lớp bổ túc văn hóa tại 4 xí nghiệp, thanh toán mù chữ cho 4.616 người. Năm 1954, tỉnh đã đào tạo được 732 giáo viên, trong đó 3/4 là người miền núi. Từ năm 1950 đến 1952, Tuyên Quang đạt thành tích lớn trong công tác giáo dục, thanh toán xong nạn mù chữ ở hai huyện Yên Bình và Sơn Dương, 1/3 số xã của huyện Yên Sơn cùng nhiều thôn xóm ở các huyện khác. Hơn 80.000 người thoát nạn mù chữ, các trường phổ thông phát triển mạnh. Năm 1952, toàn tỉnh có 2 trường phổ thông cấp II với 24 giáo viên, 1.016 học sinh, và 94 trường phổ thông cấp I với 119 giáo viên, 7.776 học sinh, trong đó có 2.758 học sinh là người dân tộc thiểu số. 

Cùng với việc xây dựng các bệnh viện, trạm xá, bệnh xá, tỉnh chú ý đào tạo cán bộ y tế xã. Đến tháng 6-1953, số cơ sở y tế nhân dân đã có ở Yên Bình là 10/17 xã, Yên Sơn: 11/20 xã, Hàm Yên: 6/13 xã, Na Hang: 9/10 xã, tổng số 55/100 xã có cơ sở y tế. 

Đời sống văn hóa thay đổi, phát triển đúng hướng. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ không chỉ phát triển ở trung tâm thị xã, mà còn ở các xã với các đội văn nghệ quần chúng. Tại thị xã có các buổi phát thanh buổi tối và các chòi đọc tin chiến sự. Các huyện ra báo tường, nhiều xã có chòi phát thanh, không những mang đến cho bà con tin tức thời sự, góp phần nâng cao hiểu biết, mà còn tuyên truyền kịp thời và sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. 

(Còn nữa)    

Vũ Bé (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục