Tuyên Quang kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược

TQĐT - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng được tiến hành tại xã Kim Bình (Vinh Quang),  huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Dự Đại hội có 158 đại biểu chính thức và 33 đại biểu dự khuyết thay mặt cho hơn 73 vạn đảng viên của các Đảng bộ Việt Nam, Lào và Campuchia. Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị do Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày, Báo cáo về cách mạng Việt Nam, Tuyên ngôn của Đảng Lao động Việt Nam, Chính cương Đảng Lao động Việt Nam và Điều lệ Đảng Lao động Việt Nam.

Đại hội cũng quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai, lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam, bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cử ra Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Đồng chí Hồ Chí Minh được bầu làm Chủ tịch Đảng, đồng chí Trường Chinh được bầu lại làm Tổng Bí thư.

Tại Đại hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: Đại hội II là Đại hội đẩy mạnh kháng chiến thắng lợi và xây dựng Đảng Lao động Việt Nam. Lúc đó, Tỉnh ủy Tuyên Quang, Huyện ủy Chiêm Hóa chỉ đạo quân và dân địa phương tham gia tích cực và chu đáo công tác chuẩn bị hậu cần, bảo vệ, phục vụ Đại hội. 

Vũ Bé (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục