Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến

TQĐT - Trong tháng 8-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Ban Thường vụ Trung ương Đảng chuẩn y phương án tác chiến của Chiến dịch Biên giới. 

Ngày 2-9-1950, bài Phải tẩy sạch bệnh quan liêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra thang thuốc chữa bệnh quan liêu là phải gần gũi dân, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết. 

Đầu tháng 9-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh lên đường đi chỉ đạo Chiến dịch Biên giới (Chiến dịch Cao - Bắc - Lạng). 

Trong thời gian ở Khấu Lấu - Vực Hồ, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp của Hội đồng Chính phủ tháng 4, tháng 5, tháng 7-1950, quyết nghị về công tác ngoại giao, giáo dục, cải tổ bộ máy tư pháp, giao thông công chính, nội vụ; nhận định về tình hình quân sự, thảo luận và nghị quyết những vấn đề về nội chính và kinh tế; kiểm điểm tình hình quân sự trong thời gian kỷ niệm 1.000 ngày kháng chiến; nghe báo cáo tình hình 6 tháng đầu năm, thông qua những công tác chính trong 6 tháng cuối năm và giải quyết một số vấn đề quan trọng khác.  

Khuôn Mạ, xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa (từ tháng 1 đến ngày 7-2-1951). 

Trước ngày 18-1-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Đại hội trù bị của Đảng, yêu cầu các đại biểu cần nghiên cứu sâu sắc các văn kiện, thảo luận thật kỹ những vấn đề chính là đẩy mạnh cuộc kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn và xây dựng Đảng Lao động Việt Nam. 

Ngày 18-1-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự phiên họp trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng. Sau khi nghe báo cáo của các đồng chí Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Người nói: Báo cáo cần tập trung phân tích sự cần thiết thống nhất Mặt trận Việt Minh và Mặt trận Liên Việt làm một.     

Vũ Bé (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục