Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến

TQĐT - Hang Bòng, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương (lần thứ nhất từ tháng 5-1951 đến tháng 12-1951). 

Ngày 1-5-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 13/SL, bãi bỏ các thứ đóng góp về nông nghiệp, đặt chế độ thu thuế nông nghiệp bằng thóc tính theo hoa lợi. 

Ngày 6-5-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 15/SL, thành lập và quy định nhiệm vụ cho tổ chức Ngân hàng Quốc gia Việt Nam; sắc lệnh số 16/SL bổ nhiệm ông Nguyễn Lương Bằng giữ chức vụ Tổng giám đốc.

Ngày 20-5-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài Tự phê bình. Người chỉ rõ: “Người có tự phê bình, mới tiến bộ”. Và khẳng định: Đảng cũng thế, “thật thà tự phê bình... làm cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến quốc mau thành công”. 

Ngày 26-5-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị bàn về công tác tài chính, thuế nông nghiệp, công thương nghiệp và phát hành tiền tệ. 

Ngày 9-6-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 28/SL về bổ nhiệm các chức vụ thuộc Ngân hàng quốc gia Việt Nam. 

Ngày 14 và ngày 15-7-1951, Chủ tịch

Hồ Chí Minh chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị mở rộng bàn về chính sách thuế nông nghiệp. Người nói: Vấn đề thuế nông nghiệp là vấn đề chính trị, vấn đề Đảng. Nhân việc thuế nông nghiệp cần chỉnh đốn Đảng, giáo dục cán bộ. 

Ngày 15-7-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 40/SL, ban hành bản Điều lệ tạm thời thuế nông nghiệp. 

Ngày 22-7-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 44/SL, bãi bỏ thuế môn bài, thuế lãi doanh nghiệp, thuế lợi tức tổng hợp và các thứ thuế gián thu hiện hành và đặt ra 2 thứ thuế: thuế nông nghiệp và thương nghiệp; thuế hàng hóa.                                                      

 Vũ Bé (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục