Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến

TQĐT - Trong những ngày ở lán Hang Bòng, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp Hội đồng Chính phủ tháng 6, tháng 7, tháng 9, tháng 11, tháng 12-1951 nghe báo cáo tình hình các mặt quân sự, nông nghiệp, thương nghiệp, tài chính, ngân hàng, giáo dục, y tế, ngoại giao 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm; về tình hình, việc thực hiện biên chế, các vấn đề nội chính, kinh tế, văn hóa - xã hội; nghe báo cáo về vay thóc vụ chiêm và các vấn đề về thuế; kiểm điểm công tác năm 1951, bàn kế hoạch năm 1952, nghe báo cáo tình hình quân sự từ sau cuộc hành quân của địch vào Hòa Bình và quyết định một số vấn đề quan trọng khác. 

Ngày 26-12-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu chuyến đi kiểm tra tuyến đường số 3, thăm cơ quan tiếp nhận biên giới và thăm Nam Ninh, Trung Quốc.

Hang Bòng, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương (lần thứ hai từ tháng 1 đến tháng 4-1952). 

Ngày 27-1-1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài đăng báo Nhân Dân, nhắc nhở đồng bào và chiến sỹ phải kiên quyết chống lại bệnh quan liêu, nạn tham ô, nạn lãng phí. 

Ngày 15-2-1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ tọa phiên họp Hội đồng Chính phủ, nghe báo cáo của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về tình hình chiến sự ở Bắc Bộ, phê duyệt ngân sách năm 1952, thông qua đề án chỉnh đốn bộ máy chính quyền. 

Từ ngày 22 đến ngày 28-4-1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa II). Người chỉ ra ba nhiệm vụ lớn là: Tiêu diệt sinh lực địch, đẩy mạnh chiến tranh du kích; bồi dưỡng lực lượng của nhân dân, của kháng chiến và bốn công tác chính, trong đó có công tác chấn chỉnh quân đội, chỉnh Đảng; về phá chính sách: “dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh” của địch.                                                             

 Vũ Bé (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục