Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến

TQĐT - Tổng Bí thư Trường Chinh và Văn phòng Tổng Bí thư Tại Tuyên Quang, Tổng Bí thư Trường Chinh và Văn phòng Tổng Bí thư đã ở và làm việc tại nhiều địa điểm.

Cụ thể: Bản Chương, xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn (từ cuối năm 1947 đến đầu năm 1948). 

Ngày 9-10-1947, Tổng Bí thư Trường Chinh chuyển đến Bản Chương ở và làm việc tại nhà ông Hà Văn Lai. Ngày 14 -10-1947, Tổng Bí thư đến Văn phòng Bộ Tổng chỉ huy họp. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí nói: “Chúng ta vừa đánh, vừa học kể cả học cái hay của địch để sửa chữa sai lầm của ta, lợi dụng triệt để những nhược điểm của địch, nhằm đúng vào chỗ yếu của địch mà đánh, làm sao cho kẻ địch thiệt hại đến mức không thể gượng lại sau chiến dịch này và buộc chúng phải sang thế thủ”. 

Ngày 15-10-1947, Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị Phải phá cuộc tấn công mùa đông của giặc Pháp. Tổng Bí thư Trường Chinh viết bài phân tích “Tinh thần bản chỉ thị của Trung ương ngày 15 tháng Mười 1947”. 

Từ ngày 15 đến ngày 17-1-1948, Tổng Bí thư Trường Chinh chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương (mở rộng) bàn về đẩy mạnh kháng chiến và kiến quốc, đề ra những nhiệm vụ và công tác mới để đẩy mạnh cuộc kháng chiến trong giai đoạn mới. Đồng chí đã báo cáo về chiến thắng Việt Bắc, nhấn mạnh nguyên nhân dẫn đến thắng lợi là dựa vào sự đoàn kết và cố gắng của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Chính phủ Hồ Chí Minh. Hội nghị quyết định kiện toàn cơ quan lãnh đạo bằng việc lập ra các Ban chuyên trách như: Tuyên huấn Trung ương, Đảng vụ, Kiểm tra... Đồng chí Trường Chinh được giao nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo Ban Tuyên huấn Trung ương và Báo Sự thật. 

Đồng Man, làng Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương (lần thứ nhất, từ đầu năm 1948 đến cuối năm 1948). 

Đầu năm 1948, Tổng Bí thư Trường Chinh và Văn phòng Tổng Bí thư cùng các Ban Đảng chuyển đến ở, làm việc tại Đồng Man, làng Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương. 

Ngày 27-3-1948, Tổng Bí thư Trường Chinh thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc. Bản chỉ thị nhấn mạnh mục đích của thi đua ái quốc là: “làm sao cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến thiết chóng thành công” (Văn kiện Đảng toàn tập). 

Ngày 1-4-1948, thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Trường Chinh ra Quyết nghị về việc triệu tập đại biểu và chuẩn bị Hội nghị toàn quốc của Đảng sẽ tổ chức vào tháng 8-1948. 

Tổng Bí thư Trường Chinh đặc biệt quan tâm xây dựng đường lối văn hóa kháng chiến. Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ hai tháng 7-1948, Tổng Bí thư đã đọc báo cáo Chủ nghĩa Mác và văn hóa Việt Nam nêu lên những luận điểm biện chứng mácxít về văn hóa kháng chiến và kiến quốc. Đây là tác phẩm đặt cơ sở lý luận xây dựng nền văn hóa - văn nghệ cách mạng và giải quyết những vấn đề thực tiễn của văn hóa nước ta trong giai đoạn cách mạng dân tộc dân chủ.           

Vũ Bé (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục