Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến

TQĐT - Tổng Bí thư Trường Chinh và Văn phòng Tổng Bí thư 

Tổng Bí thư và Thường vụ Trung ương Đảng chuẩn bị Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ năm (ngày 8-8-1948), bàn về nhiệm vụ củng cố và phát triển Đảng, chấn chỉnh tổ chức, thực hiện dân chủ, thống nhất tư tưởng, hành động, nâng cao trình độ lý luận của đảng viên, sửa đổi lề lối làm việc. 

Tháng 10-1948, đồng chí Trường Chinh ký ban hành một số Nghị quyết và Chỉ thị của Ban Thường vụ Trung ương Đảng: Về thành lập Ban Kiểm tra Trung ương; nguyên tắc chi tiêu trong Đảng; sửa chữa những khuyết điểm trong việc lãnh đạo thi đua ái quốc... 

Ngày 18-10-1948, Tổng Bí thư Trường Chinh gửi thư cho đồng chí

Lê Duẩn và Xứ ủy Nam Bộ về việc củng cố phong trào cách mạng ở Nam Bộ và chỉnh đốn công tác Đảng. 
Ngày 24-10-1948, theo đề nghị của Hội nghị cán bộ Đảng trong quân đội lần thứ năm và Hội nghị cán bộ lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Quyết nghị về tổ chức và hệ thống Đảng trong quân đội. 

Khuôn Miềng, xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa (từ cuối năm 1950 đến tháng 2-1951). 

Trong thời gian ở bản Khây (thôn Khuôn Miềng ngày nay), Văn phòng Tổng Bí thư đã giúp đồng chí

Trường Chinh hoàn thiện báo cáo Bàn về cách mạng Việt Nam và chuẩn bị bài phát biểu về chính sách

Mặt trận Dân tộc thống nhất của Đảng, trình bày tại Đại hội thống nhất Mặt trận Việt Minh - Liên Việt. 

Vũ Bé (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục