Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Tuyên Quang đến 2020

TQĐT - Thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020 trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc, tỉnh đã điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) và được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 11/7/2018.

Trên cơ sở hiện trạng sử dụng đất năm 2015, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015), tiềm năng đất đai, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020; quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh được Chính phủ phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định 2426/QĐ-TTg ngày 28/12/2015; các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; nhu cầu sử dụng đất của các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố; tỉnh đã cân đối và xác định các chỉ tiêu điều chỉnh phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) như sau:

- Nhóm đất nông nghiệp 535.993,32 ha, chiếm 91,34% so với diện tích tự nhiên, cao hơn 6.930,32 ha so với chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia phân bổ.

- Nhóm đất phi nông nghiệp 47.474,0 ha, chiếm 8,09% so với diện tích tự nhiên, thấp hơn 5.024 ha so với chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia phân bổ.

- Nhóm đất chưa sử dụng 3.322,67 ha, chiếm 0,57% so với diện tích tự nhiên. Giai đoạn 2016 - 2020, diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho mục đích đất nông nghiệp là 3.164,38 ha, phi nông nghiệp là 473,89 ha. 

Một số chỉ tiêu loại đất trong nhóm đất nông nghiệp điều chỉnh đến năm 2020 như sau:

- Đất trồng lúa 27.141 ha, giảm 1.219 ha so với hiện trạng năm 2015; đất trồng cây hàng năm khác là 28.119 ha, tăng 2.048 ha so với hiện trạng; đất trồng cây lâu năm 43.049 ha, tăng 2.384 ha so với hiện trạng. 

- Đất rừng phòng hộ 121.609 ha, giảm 3.791 ha so với hiện trạng; đất rừng sản xuất 266.423 ha, giảm 3.397 ha so với hiện trạng; đất rừng đặc dụng 46.537 ha giữ nguyên so với hiện trạng sử dụng đất.

- Đất nuôi trồng thủy sản 2.024 ha, giảm 1.367 ha so với hiện trạng.

Trong kỳ quy hoạch, diện tích đất nông nghiệp giảm chủ yếu do chuyển sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp để thực hiện các dự án, công trình quốc phòng an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Một số chỉ tiêu loại đất trong nhóm đất phi nông nghiệp điều chỉnh đến năm 2020 như sau:

- Đất xây dựng khu công nghiệp 320 ha, tăng 260 ha so với hiện trạng để xây dựng Khu công nghiệp Long Bình An (170 ha) và Khu công nghiệp Sơn Nam 150 ha. 

- Đất xây dựng cụm công nghiệp 495 ha tăng 209 ha so với hiện trạng, để xây dựng 11 cụm công nhiệp trên địa bàn tỉnh.

- Đất phát triển hạ tầng 21.120 ha, tăng 3.113 ha so với hiện trạng, để xây dựng các công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, công trình năng lượng, thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục, thể dục thể thao tại địa phương…

Ngoài ra tỉnh đã điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh; đất sử dụng cho các lĩnh vực khoáng sản, thương mại, dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp... phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020.

Để đảm bảo thực hiện hiệu quả quy hoạch sử dụng đất đã được Chính phủ phê duyệt, hiện nay tỉnh Tuyên Quang đang tập trung triển khai thực hiện một số giải pháp như: Tổ chức quản lý, sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch, nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị, tăng nguồn thu cho ngân sách; tăng cường đầu tư từ ngân sách tỉnh để thu hồi đất theo quy hoạch, tạo quỹ đất sạch để tạo nguồn thu theo ngân sách và chủ động quỹ đất để thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; điều tra đánh giá về chất lượng, tiềm năng đất đai; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về đất đai; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất…

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Tuyên Quang đảm bảo quỹ đất cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ - du lịch; đáp ứng được yêu cầu về an ninh lương thực, nhu cầu về đất ở và nhu cầu đất cho phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất hợp lý tạo được nhiều việc làm cho người dân; khai thác, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên. Đồng thời là cơ sở để chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh vừa phù hợp với điều kiện tự nhiên của từng huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh vừa đáp ứng được mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đảm bảo nền kinh tế của tỉnh phát triển tương xứng so với vị thế, tiềm năng của địa phương.                                                       

Hải Yến

Tin cùng chuyên mục