Tin xem nhiều

Từng bước xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị hiện đại

TQĐT - “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc” là dự án thành phần thuộc Chương trình Phát triển đô thị quốc gia dựa trên kết quả cho khu vực miền núi phía Bắc. Dự án được thực hiện từ năm 2015 đến năm 2020, với nhiều hạng mục quan trọng ...

Gấp rút giải ngân vốn đầu tư xây dựng

TQĐT - Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, tổng dự toán được giao năm 2017 là trên 7.179,7 tỷ đồng, trong đó, chi đầu tư từ ngân sách địa phương là 2.189 tỷ đồng. Từ cuối tháng 12-2017 đến hết tháng 1-2018, các đơn vị đang tập trung đẩy ...

Hoàn thành mục tiêu khai thác gỗ rừng trồng

TQĐT - Năm 2017 vừa qua đánh dấu một năm thành công của ngành Lâm nghiệp. Ngoài việc hoàn thành vượt mức kế hoạch trồng rừng, thì đây là năm đầu tiên ngành cơ bản hoàn thành mục tiêu khai thác rừng trồng.