Nội dung, thể lệ cuộc thi báo chí “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” lần thứ VII năm 2018

TQĐT - Để góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, hưởng ứng phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”, giai đoạn 2016-2020 của tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục phát động Cuộc thi báo chí “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”, lần thứ VII năm 2018.

I. Nội dung cuộc thi

1. Tuyên truyền, biểu dương vai trò, tầm quan trọng và những thành quả của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh; tổ chức các hoạt động dạy nghề và hỗ trợ nông dân; khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực và cơ sở vật chất kĩ thuật, các dự án, liên kết cho vay vốn quỹ phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới.

2. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và các hộ nông dân về xây dựng nông thôn mới; biểu dương nhân tố mới, ý tưởng sáng tạo và điển hình tiên tiến, những tập thể, đơn vị và cá nhân tiêu biểu phát huy nội lực tham gia xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả.

3. Tuyên truyền, biểu dương các mô hình kinh tế, các điển hình về phát triển kinh tế nông thôn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung; thực hiện tốt chương trình xóa đói giảm nghèo; tuyên truyền biểu dương kịp thời những cách làm sáng tạo, huy động lồng gh&eacut