Thông báo kết quả kỳ họp thứ 27 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

TQĐT - Ngày 9-10-2013, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã có văn bản số 982-CV/UBKTTU về việc cung cấp thông tin cho báo chí kết quả họp Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kỳ thứ 27. Báo Tuyên Quang điện tử xin giới thiệu toàn văn nội dung văn bản này.

Ngày 20-9-2013, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy họp kỳ thứ 27. Đồng chí Lý Văn Binh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, các đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét báo cáo kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi ủy chi bộ; đồng chí Trương Văn Bình, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Chi bộ, Giám đốc; đồng chí Nguyễn Thị Dung, Phó Bí thư Chi bộ, Phó giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và các đảng viên có liên quan; kiểm tra tài chính đảng đối với Huyện ủy Sơn Dương; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Nà Hang.

Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thống nhất kết luận:

I- Về Báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi ủy chi bộ; đồng chí Trương Văn Bình, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Chi bộ, Giám đốc; đồng chí Nguyễn Thị Dung, Phó Bí thư Chi bộ, Phó giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và các đảng viên có liên quan

Chi ủy, Chi bộ NHCSXH tỉnh và các cá nhân đồng chí Trương Văn Bình, Ủy viên BCH Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Chi bộ, Giám đốc; đồng chí Nguyễn Thị Dung, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh có khuyết điểm: Vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, không thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; buông lỏng lãnh đạo, để xảy ra những sai phạm trong việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản; chưa thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở gây dị nghị trong cán bộ, đảng viên của cơ quan.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu:

1- Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh:

- Chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc, sâu sắc đối với Chi bộ NHCSXH tỉnh; xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định đối với Chi ủy Chi bộ NHCSXH tỉnh về các sai phạm nêu trên.

 - Xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định đối với đồng chí Trương Văn Bình, Ủy viên BCH Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Chi bộ, Giám đốc; đồng chí Nguyễn Thị Dung, Phó Bí thư Chi bộ, Phó giám đốc; đồng chí Vũ Công Trang, Chi ủy viên, Trưởng phòng Kiểm tra kiểm toán nội bộ Chi nhánh.

- Chỉ đạo Chi bộ NHCSXH tỉnh: Xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định đối với các đảng viên có liên quan theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

2- Chi ủy Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh: Khắc phục các sai phạm nêu trên, đồng thời chỉ đạo Chi nhánh NHCSXH tỉnh thu hồi ngay số tiền sử dụng sai nguyên tắc theo quy định của pháp luật và của ngành; xem xét, xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật về chính quyền đối với các cá nhân thuộc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Tuyên Quang có sai phạm nêu trên.

II- Về Báo cáo kết quả kiểm tra tài chính đối với Huyện ủy Sơn Dương

Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy Sơn Dương đã lãnh đạo, chỉ đạo Văn phòng, các Ban đảng Huyện ủy thực hiện tốt quy chế dân chủ, công khai tài chính theo quy định, cơ bản chấp hành nghiêm chế độ kế toán, tài chính; chế độ thu nộp, quản lý sử dụng đảng phí.

Tuy nhiên, còn có thiếu sót, tồn tại cần rút kinh nghiệm về thực hiện chế độ mẫu biểu, sổ sách, chứng từ kế toán đối với Văn phòng Huyện ủy và một số cấp ủy cơ sở.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu: Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy Sơn Dương chỉ đạo các đơn vị được kiểm tra rút kinh nghiệm và chấn chỉnh ngay những thiếu sót, tồn tại trong việc thực hiện chế độ mẫu biểu, sổ sách, chứng từ kế toán đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; tăng cường kiểm tra, giám sát và tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính đảng cho cấp ủy cơ sở.

III- Về Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Nà Hang:

Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát đến các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; chủ động xây dựng, sửa đổi, bổ sung và tổ chức triển khai thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khoá, hằng năm; sửa đổi, bổ sung ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát; củng cố, kiện toàn chức danh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã; công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; kịp thời xem xét xử lý đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy: Đã tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao. Xây dựng và tổ chức triển khai chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm; Việc thi hành kỷ luật đảng viên có vi phạm cơ bản đảm bảo nguyên tắc, thủ tục và quy trình.

Thiếu sót, khuyết điểm:

+ Chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát cấp ủy và Ủy ban kiểm tra cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ  Đảng; chưa kiểm tra, đôn đốc việc kiểm điểm đối với Chi ủy chi bộ trường Phổ thông Trung học Yên Hoa, theo Thông báo kết luận số 03-TB/KLHU ngày 24/01/2011 của Ban Thường vụ Huyện ủy Nà Hang; chưa chỉ đạo kiên quyết khắc phục sai phạm của đồng chí Nông Văn Lý, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Phú về chậm nộp tiền thanh lý tài sản vào ngân sách nhà nước; kinh phí tạm ứng từ Ban di dân chưa quyết toán để kéo dài.

+ Chưa kịp thời chỉ đạo thanh tra làm rõ vi phạm luật đất đai trên địa bàn xã Yên Hoa để xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu: Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng nhất là đối với cấp ủy và ủy ban kiểm tra cơ sở. Tiếp tục chỉ đạo thanh tra làm rõ các vi phạm về đất đai tại xã Yên Hoa; xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm, trong đó có 03 trường hợp đảng viên là cấp ủy viên, cán bộ thuộc đảng bộ xã có liên quan; chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể Chi ủy chi bộ trường Trung học Phổ thông Yên Hoa theo Thông báo Kết luận số 03-TB/KLHU ngày 24/01/2011 của Ban Thường vụ Huyện ủy Nà Hang; chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc tham mưu cho cấp ủy và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng./.

Tin cùng chuyên mục