Điểm sáng về cải cách hành chính

TQĐT - Năm 2016, Tuyên Quang đứng ở vị trí 22 trong bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tăng 27 bậc so với năm 2015). Kế thừa những kết quả đạt được, năm 2017, các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục nỗ lực triển khai công tác cải cách hành chính và đã đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các nội dung.

Cán bộ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính Sở Kế hoạch và Đầu tư
giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

Tỉnh đã có nhiều sáng kiến trong thực hiện cải cách hành chính được triển khai áp dụng như quy định đánh giá kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tuyên Quang được Trung ương đánh giá là một trong 10 tỉnh đầu tiên trong cả nước đã xây dựng danh mục vị trí, việc làm. Đặc biệt trong công tác cải cách thể chế, tỉnh chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Hằng năm, UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, phân công rõ trách nhiệm, thời gian thực hiện của từng ngành trong việc soạn thảo, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tạo sự chủ động cho các cơ quan chuyên môn trong việc tổ chức soạn thảo, xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện hằng năm theo kế hoạch, nhằm phát hiện các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp. Trên cơ sở đó, đề xuất những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ góp phần bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Đối với cải cách thủ tục hành chính và đổi mới cung cấp dịch vụ hành chính công, UBND tỉnh ban hành các kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính; rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; chỉ đạo các cơ quan hành chính nhà nước các cấp thực hiện giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính. Toàn tỉnh có 580 thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, 378 thủ tục hành chính của UBND huyện, thành phố thực hiện giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính cơ bản đạt mức 30%, đặc biệt có những thủ tục giảm từ 50% đến 83% thời gian giải quyết so với quy định.

Trong tổ chức bộ máy, tỉnh thực hiện rà soát, sắp xếp, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn theo hướng bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển, phù hợp với yêu cầu quản lý và nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công. Những nhiệm vụ mà cơ quan nhà nước không cần thiết phải trực tiếp thực hiện hoặc thực hiện không có hiệu quả thì chuyển sang các tổ chức ngoài nhà nước đảm nhận.

Thực hiện có hiệu quả công tác tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và Chính phủ, tỉnh triển khai thực hiện các giải pháp xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đến nay, tỷ lệ cán bộ, công chức có trình độ đại học trở lên đạt 81,45%, trong đó có trình độ trên đại học đạt 10,18%; tỷ lệ viên chức có trình độ đại học trở lên đạt 44,05%; tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn đạt trên 95%. 

Về cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính, tỉnh đã chỉ đạo thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính tại 100% cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; thực hiện cơ chế tự chủ tại 100% đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Chính phủ.

Tỉnh đã chỉ đạo và bố trí nguồn lực đẩy mạnh triển khai và khai thác có hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng chính quyền điện tử, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp; duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001: 2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Đến nay, 41/41 cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện đã thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN 9001:2008 đối với 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. Việc áp dụng các quy trình ISO đã góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức và chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

Những kết quả của công tác cải cách hành chính năm 2017 chính là bước đệm vững chắc để tỉnh tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội mà Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.
 

Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục