Quy chế dân chủ ở cơ sở đã đi vào cuộc sống

TQĐT - Triển khai thực hiện quy chế dân chủ gắn với cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020, toàn bộ 141 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đã thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”.

Các xã, phường đã niêm yết các thủ tục hành chính, trình tự và các thủ tục giải quyết, công khai các dự án công trình đầu tư của nhà nước trên địa bàn, các chính sách an sinh xã hội, các chủ trương, kế hoạch vay vốn hỗ trợ phát triển kinh tế; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. Nhân dân được tham gia bàn bạc và quyết định trực tiếp các chủ trương, mức đóng góp xây dựng đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, nhà văn hóa thôn, bản, thực hiện dân chủ trong rà soát hộ nghèo, bình xét gia đình văn hóa. 


Người dân đến giao dịch hành chính tại trụ sở UBND phường Phan Thiết (TP Tuyên Quang).

Ủy ban MTTQ các xã, phường, thị trấn hướng dẫn hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân, xã phường, thị trấn; phối hợp với ngành Tư pháp hướng dẫn hoạt động của tổ hòa giải ở các khu dân cư. Hiện tại, toàn tỉnh có 2.099 tổ hòa giải. Năm 2016 đã tiến hành hòa giải thành công 2.746/3.304 vụ việc. Cùng với đó, Ban Thanh tra nhân dân các xã, phường, thị trấn tích cực tham gia giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh như làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa, việc sử dụng các loại quỹ do nhân dân đóng góp… 

Trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp luôn duy trì thực hiện công khai, dân chủ để cán bộ công chức được biết, tham gia ý kiến và giám sát kiểm tra kế hoạch công tác, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ; thực hiện những quy định về thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; kê khai tài sản, thu nhập. Một số cơ quan, đơn vị đã điều chỉnh, bổ sung các quy định về thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công, quy chế nâng lương trước thời hạn, quy chế khen thưởng.

Đến nay, các sở, ngành cấp tỉnh và các huyện thành phố đều thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Trong đó, có 580 thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, 378 thủ tục hành chính của UBND cấp huyện, thành phố giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên 30%. Thành phố Tuyên Quang và huyện Chiêm Hóa đã đưa Trung tâm Hành chính công vào hoạt động từ tháng 4 - 2017. Huyện Sơn Dương và huyện Hàm Yên đưa bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại vào hoạt động từ tháng 1- 2017. Các cơ quan đơn vị đều đã thực hiện tốt các quy định về tiếp công dân. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ở cơ quan đơn vị tác động tích cực đến đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động, phát huy tinh thần trách nhiệm, thay đổi lề lối làm việc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Trong các doanh nghiệp có tổ chức Đảng, tổ chức công đoàn đã duy trì việc thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc. Có 143/171 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ký thỏa ước lao động tập thể, 144 doanh nghiệp xây dựng thực hiện quy chế dân chủ, 18 doanh nghiệp tổ chức đối thoại với người lao động để giải quyết kiến nghị, đề xuất của người lao động; hầu hết các doanh nghiệp bổ sung các nội quy, quy chế của doanh nghiệp cho phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh của từng doanh nghiệp. Qua đó tạo động lực để người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; xây dựng mối quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa, ổn định trong các doanh nghiệp.

Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục