Chế độ thù lao cho người đọc kiểm tra báo chí lưu chiểu

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu.

Người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu, thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu, bao gồm: Công chức được giao nhiệm vụ thường xuyên đọc để kiểm tra báo chí in, báo chí điện tử lưu chiểu thuộc Cục Báo chí; công chức được giao nhiệm vụ thường xuyên nghe, xem để kiểm tra báo nói, báo hình lưu chiểu thuộc Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; công chức được giao nhiệm vụ thường xuyên đọc, nghe, xem báo chí lưu chiểu thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; cộng tác viên là người được Cục Báo chí, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Sở Thông tin và Truyền thông ký hợp đồng cộng tác viên đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu…

Cơ sở tính định mức đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu là tin, bài được đăng, phát trên báo chí. Định mức đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu là định mức áp dụng cho một ngày làm việc của công chức theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Dự thảo Thông tư nêu rõ cách tính thù lao đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu đối với công chức được giao nhiệm vụ đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu.

Theo đó số tin, bài đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu vượt định mức quy định trong tháng được quy định theo công thức sau:

    A = B - (C x D)

Trong đó: A là số tin, bài đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu vượt định mức quy định trong tháng; B là số tin, bài đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu mà công chức thực hiện thực tế trong tháng; C là số ngày thực tế trong tháng mà công chức thực hiện nhiệm vụ đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu; D là định mức đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu áp dụng cho một ngày làm việc của công chức theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thù lao đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu vượt định mức được chi trả theo công thức sau:

    E = A x G

Trong đó: E là thù lao đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu vượt định mức; A là số tin, bài đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu vượt định mức quy định trong tháng; G = 165.000 đồng (1 ngày)/định mức tin, bài theo ngày.

Công chức đã được hưởng thù lao đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu thì không được thanh toán tiền lương làm đêm, thêm giờ cho thời gian làm đêm, thêm giờ để đọc, nghe, xem kiểm tra báo chí lưu chiểu.

Thù lao thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu được chi trả tối đa không quá 500.000 đồng/vấn đề/văn bản tham gia ý kiến (tối đa 03 ý kiến/01 vấn đề).

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Theo Chinhphu.vn

Tin cùng chuyên mục