Đẩy mạnh phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân

Việc phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân trên các phương tiện thông tin đại chúng phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm.

Ảnh minh họa

Đây là quy định tại dự thảo Thông tư hướng dẫn các cơ quan báo chí xây dựng chương trình, nội dung phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân do Bộ Thông tin và Truyền thông soạn thảo.

Dự thảo cũng nêu rõ hình thức, phương pháp phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân trên các phương tiện thông tin đại chúng phải phù hợp với từng đối tượng, điều kiện kinh tế, chính trị, văn hóa vùng, miền và phong tục tập quán của địa phương, cơ sở. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân trên các phương tiện thông tin đại chúng với thi hành pháp luật về quốc phòng và an ninh.

Về chương trình, nội dung phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân trên phương tiện thông tin đại chúng, dự thảo quy định: Phổ biến, tuyên truyền đường lối, quan điểm của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đảm bảo vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam trên đất liền, trên không, trên biển và không gian mạng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phản ánh kịp thời các hoạt động thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, cổ vũ các hoạt động của lực lượng vũ trang nhân dân, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sỹ thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng thời phổ biến, tuyên truyền làm cho nhân dân hiểu rõ các âm mưu, thủ đoạn phá hoại của địch, ý đồ xấu gây ảnh hưởng tới sự phát triển của đất nước; đồng thời tạo sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo dư luận trong và ngoài nước đối với các hoạt động đấu tranh, trấn áp tội phạm.

Bên cạnh đó, đăng tải các bài viết, các tài liệu có nội dung đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ sự trong sáng và tính đúng đắn, khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng về quốc phòng, an ninh. Tuyên truyền, nhân rộng những gương người tốt, việc tốt trong lực lượng vũ trang nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; những gương điển hình tiên tiến, mô hình mới trên mặt trận bảo vệ trật tự an ninh.

Để đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến hệ thống pháp luật về quốc phòng và an ninh, nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch và triển khai các nội dung phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân.

Các cơ quan báo chí thuộc các Bộ, ngành chủ động xây dựng chương trình, nội dung và tổ chức phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân trên phương tiện thông tin đại chúng trong phạm vi quản lý nhà nước theo quy định của Thông tư này.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Theo Chinhphu.vn

Tin cùng chuyên mục