Đề xuất mới về xếp lương quản lý DN chuyển vào làm việc trong cơ quan Nhà nước

Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư sửa đổi khoản 8 mục III Thông tư số 79/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

Ảnh minh họa

Bộ Nội vụ cho biết, theo quy định tại khoản 8 mục III Thông tư số 79/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ thì các trường hợp có thời gian dài giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại doanh nghiệp nhà nước được chuyển công tác vào làm việc trong cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, nếu căn cứ vào ngạch, bậc lương chuyên môn trước khi được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp thì hầu hết chỉ xếp lương ở ngạch chuyên viên.

Đến nay, quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức đã có nhiều văn bản mới để thực hiện quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm thì việc xếp ngạch chuyên viên đối với các trường hợp nêu trên đã phát sinh bất hợp lý về chế độ chính sách.

Do đó, để đảm bảo sự thống nhất trong việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, đồng thời để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật thì việc xây dựng và ban hành Thông tư sửa đổi khoản 8 mục III Thông tư số 79/2005/TT-BNV của Bộ Nội là thực sự cần thiết.

Cách chuyển xếp lương mới

Theo dự thảo Thông tư, các chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát, Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên, Thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên chuyên trách, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng của Tập đoàn, Tổng công ty, công ty (gọi chung là chức danh quản lý Tập đoàn, Tổng công ty, công ty) được bầu cử, tuyển dụng theo quy định của pháp luật vào làm cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức như sau:

Đối với bổ nhiệm, xếp lương vào ngạch chuyên viên cao cấp hoặc ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức tương đương ngạch chuyên viên cao cấp: Những trường hợp đã có thời gian xếp lương ở ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương hoặc có đủ 3 điều kiện sau thì được xem xét bổ nhiệm, xếp lương vào ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương:
 
Thứ nhất, đang giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc của Tập đoàn hoặc của Tổng công ty được bầu cử, tuyển dụng vào vị trí việc làm được bố trí ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương.

Thứ hai, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 16 năm trở lên, trong đó có thời gian giữ chức danh quản lý Tập đoàn, Tổng công ty, công ty tối thiểu 10 năm.

Thứ ba, đã xếp hệ số lương đóng bảo hiểm xã hội của chức danh quản lý Tập đoàn, Tổng công ty theo quy định của Chính phủ trừ hệ số phụ cấp chức vụ của chức danh dự kiến bầu cử, bổ nhiệm lớn hơn hệ số lương bậc 1 của ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương.

Dự thảo cũng nêu rõ về bổ nhiệm, xếp lương vào ngạch chuyên viên chính hoặc ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức tương đương ngạch chuyên viên chính: Những trường hợp đã có thời gian xếp lương ở ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương hoặc có đủ 3 điều kiện sau thì được xem xét bổ nhiệm, xếp lương vào ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương: 

Một là, đang giữ chức danh quản lý Tập đoàn, Tổng Công ty, công ty được bầu cử, tuyển dụng vào vị trí việc làm được bố trí ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương.

Hai là, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 10 năm trở lên, trong đó có thời gian giữ chức danh quản lý Tập đoàn, Tổng công ty, công ty tối thiểu 5 năm.

Ba là đã xếp hệ số lương đóng bảo hiểm xã hội của chức danh quản lý Tập đoàn, Tổng công ty theo quy định của Chính phủ trừ hệ số phụ cấp chức vụ của chức danh dự kiến bầu cử, bổ nhiệm lớn hơn hệ số lương bậc 1 của ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương.

Các trường hợp còn lại được bổ nhiệm, xếp lương vào ngạch chuyên viên hoặc ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức tương đương ngạch chuyên viên.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Theo Chinhphu.vn

Tin cùng chuyên mục