Tiêu chí lựa chọn tổ chức chủ trì dự án khuyến nông Trung ương

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông tư 25/2017/TT-BNNPTNT hướng dẫn quản lý chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông Trung ương. Trong đó nêu rõ tiêu chí lựa chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm dự án.

Theo Thông tư, dự án khuyến nông Trung ương (viết tắt là dự án) là dự án khuyến nông phù hợp với chương trình khuyến nông Trung ương, thời gian thực hiện từ 1 đến 3 năm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ) phê duyệt, gồm: Tên dự án; mục tiêu; dự kiến kết quả; địa bàn triển khai và thời gian thực hiện; tên tổ chức được giao chủ trì dự án hoặc áp dụng phương thức đấu thầu để lựa chọn tổ chức chủ trì dự án và kinh phí thực hiện dự án; phạm vi dự án được thực hiện từ 2 tỉnh trở lên, trừ trường hợp đặc thù do Bộ trưởng quyết định.

Thông tư nêu rõ, tổ chức chủ trì dự án phải đáp ứng các tiêu chí sau: 1- Có chức năng, nhiệm vụ khuyến nông, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật hoặc có bộ phận chuyên trách về hoạt động khuyến nông phù hợp với lĩnh vực, sản phẩm của dự án; 2- Trong 2 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ không thuộc một trong các trường hợp sau: Đã chủ trì dự án khuyến nông có kết quả nghiệm thu ở mức “không đạt”; giao nộp sản phẩm không đúng hạn mà không có ý kiến chấp thuận của Bộ; sử dụng kinh phí dự án khuyến nông không đúng mục đích và quy định của pháp luật.

Cũng theo Thông tư, chủ nhiệm dự án phải đáp ứng các tiêu chí sau: Có trình độ đại học trở lên; có ít nhất 5 năm hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với nội dung của dự án; có ít nhất 3 năm hoạt động khuyến nông, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật. Trong 2 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ không thuộc một trong các trường hợp sau: chủ trì nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ, cấp Nhà nước, hoặc dự án khuyến nông có kết quả nghiệm thu ở mức “không đạt” hoặc có sai phạm dẫn đến bị đình chỉ chấm dứt hợp đồng thực hiện nhiệm vụ, dự án.

Mỗi cá nhân chỉ làm chủ nhiệm 1 dự án khuyến nông trong cùng thời gian, trường hợp từ 2 dự án trở lên do Bộ quyết định.

Trong trường hợp cần thiết, Bộ quyết định lựa chọn cơ quan chủ trì, chủ nhiệm dự án không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí nêu trên.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 2/1/2018.

Theo Chinhphu.vn

Tin cùng chuyên mục