Tiếng việt | English

Quản lý giống vật nuôi hiệu quả

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Pháp lệnh Giống vật nuôi đề xuất quy định về quản lý, bảo tồn nguồn gen giống vật nuôi; nghiên ...

Đề xuất hỗ trợ đầu tư trồng rừng giống

Tại dự thảo Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách bảo vệ và phát triển rừng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất hỗ trợ đầu tư trồng và ...

Tin xem nhiều