Hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới

Dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội ...

Sửa đổi quy định về hoạt động in

Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 60/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động in.

Tin xem nhiều

Đầu tư PPP 10 loại công trình kết cấu hạ tầng nông nghiệp

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển ...