Đảng bộ Quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức

TQĐT - Thời gian qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu, lãnh đạo hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Cán bộ Đại đội Thiết giáp, Đảng bộ Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh
kiểm tra công tác đảm bảo kỹ thuật phục vụ huấn luyện. 

Năm 2016, cấp ủy các cơ quan, đơn vị đã tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, tập trung khắc phục những hạn chế, thiếu sót; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, quy chế làm việc của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra và các mặt công tác trọng yếu.

Cấp ủy, UBKT các cấp kiểm tra, giám sát theo kế hoạch 21 tổ chức đảng, 88 đảng viên; giám sát chuyên đề 11 tổ chức đảng và 107 đảng viên, đạt 100% kế hoạch. Cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã lãnh đạo hiệu quả về đổi mới phương pháp, tác phong trong thực hiện nhiệm vụ. 100% tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt trong sạch, vững mạnh; 98,5% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Xác định “cán bộ là gốc của mọi công việc” nên cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn Đảng bộ chú trọng xét, đề nghị đi đào tạo bồi dưỡng cán bộ tại các trường quân đội; sắp xếp đội ngũ cán bộ các cấp đủ số lượng, chất lượng được nâng lên. Qua phân loại cán bộ năm 2016, đã có 99,7% cán bộ có phẩm chất tốt, 99,3% cán bộ có năng lực khá.

Thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh và cấp ủy các cấp trong Đảng bộ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trong đó, trọng tâm là gắn xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; tập trung giáo dục về chính trị, tư tưởng và tổ chức; rèn luyện đội ngũ đảng viên, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo; tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Bài, ảnh: Minh Huệ 

Tin cùng chuyên mục