Tiếng việt | English

Tích cực tham mưu về cán bộ, tổ chức bộ máy và biên chế

TQĐT - Là cơ quan tham mưu cho cấp ủy triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác tổ chức, cán bộ, ngành Tổ chức Đảng của tỉnh đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy từ tỉnh đến huyện triển khai hiệu quả, sát thực tiễn các nghị quyết về công tác cán bộ, tổ chức bộ máy và biên chế, nhất là các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, 7 (khóa XII) của Trung ương Đảng.


Đồng chí Lê Tiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
chủ trì cuộc họp triển khai nhiệm vụ công tác. 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ động phối hợp tham mưu rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, tổ chức theo quy định của Trung ương. Cụ thể là triển khai thực hiện Quy định số 04-QĐi/TW ngày 25-7-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy; thực hiện giao biên chế, số lượng đầu mối bên trong, số lượng cấp phó các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy. Trên cơ sở đó, các cơ quan đã xây dựng đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị đảm bảo tinh gọn về đầu mối. Đến nay, các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy đã sắp xếp, giảm 8 đầu mối, 20 phó phòng và 2 phó ban. Ban Tổ chức Tỉnh ủy thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong gắn với bố trí, sử dụng theo vị trí, việc làm. Sau khi sắp xếp, Ban còn 4 phòng, giảm 1 phòng so với trước.

Đối với sắp xếp các đơn vị sự nghiệp, tỉnh ta cũng là địa phương đi đầu, chủ động thực hiện. Ngành Tổ chức Đảng đã phối hợp chặt chẽ trong thẩm định, tham mưu trình cấp ủy cho ý kiến về sắp xếp các đơn vị sự nghiệp. Từ năm 2015 đến 2017, toàn tỉnh đã sắp xếp giảm 205 điểm trường học và 8 đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị về việc thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngành đã tham mưu các văn bản và các giải pháp triển khai hiệu quả. Huyện Yên Sơn đã xây dựng và thực hiện đề án hợp nhất văn phòng cấp ủy với văn phòng HĐND, UBND huyện; hợp nhất Ban Tổ chức Huyện ủy với Phòng Nội vụ huyện; UBKT Huyện ủy với Thanh tra huyện. Huyện Na Hang và Yên Sơn xây dựng Đề án thành lập cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc chung MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Bên cạnh đó, ngành đã tham mưu thực hiện kiêm nhiệm một số chức danh lãnh đạo, quản lý theo hướng dẫn của Trung ương, phù hợp với điều kiện địa phương. Đã có 3/7 huyện, thành phố bố trí chức danh Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp huyện; 6/7 huyện, thành phố bố trí Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu chỉ đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh rà soát, sửa đổi, bổ sung, cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, sắp xếp đầu mối bên trong theo hướng tinh gọn, tập trung cho công tác Đảng. Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các huyện, thành ủy phối hợp tham mưu chỉ đạo việc tiến hành rà soát quy mô số hộ của thôn, tổ dân phố để xây dựng đề án sáp nhập theo quy định và phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng nơi. Điểm nổi bật trong năm nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu chỉ đạo khắc phục tình trạng trưởng thôn, tổ dân phố không phải là đảng viên để bố trí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, tổ dân phố. Đến nay, toàn tỉnh đã bố trí 1.582/2.096 trưởng thôn, tổ dân phố là đảng viên, trong đó có 688/2.096 bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ dân phố. 


Những năm qua, huyện Hàm Yên luôn quan tâm đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức
(Trong ảnh: Cán bộ Văn phòng Huyện ủy Hàm Yên trao đổi về ứng dụng công nghệ thông tin
 thực hiện nhiệm vụ chuyên môn).

Ở cấp huyện, Ban Tổ chức các huyện ủy, thành ủy đã bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy để tham mưu và phối hợp tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết về công tác cán bộ, tổ chức bộ máy và biên chế. Đồng chí Nguyễn Duy Hòa, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Hàm Yên cho biết, là cơ quan tham mưu giúp cấp ủy về công tác tổ chức, cán bộ nên Ban luôn coi trọng nguyên tắc chủ động, kịp thời làm sao vừa tham mưu nhanh, đúng quy định, phù hợp với điều kiện thực tế. Những năm qua, triển khai các nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương về công tác tổ chức cán bộ, Hàm Yên luôn là địa phương đi đầu triển khai sớm và hiệu quả. Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), đến nay, huyện đã giảm 4 cấp phó các ban Đảng Huyện ủy và 3 cấp phó thuộc khối UBND huyện; sắp xếp, bố trí và giảm 17 kế toán các trường học, 26 cán bộ không chuyên trách cấp xã. Năm học này, huyện giảm 6 hiệu phó các trường học so với năm học trước. Trong thực hiện chính sách tinh giản biên chế, huyện thực hiện đúng kế hoạch đề ra, đồng thời thực hiện nghiêm việc đề nghị tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức không quá 1/2 số lượng người tinh giản. 

Ngoài tham mưu thực hiện hiệu quả, đúng kế hoạch các nghị quyết của BCH Trung ương Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, ngành Tổ chức Đảng trong tỉnh đã sớm tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Trong đó đã tham mưu xây dựng, ban hành và hướng dẫn triển khai thực hiện Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chuẩn chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, Quy chế về đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; tham mưu ban hành Quy định về trách nhiệm của các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh dự sinh hoạt với chi bộ ở cơ sở; trách nhiệm của cấp ủy viên và cán bộ, công chức cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc của cấp ủy các cấp trong việc dự sinh hoạt chi bộ trong phạm vi lãnh đạo của cấp ủy. 

Với tinh thần chủ động và kế thừa, phát huy truyền thống, ngành Tổ chức Đảng trong tỉnh tiếp tục tham mưu thực hiện hiệu quả hơn nữa các nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ, xây dựng Đảng để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận cao của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bài, ảnh: Thủy Châu

Tin cùng chuyên mục