Tiếng việt | English

Yên Lâm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

- Những năm gần đây tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn xã Yên Lâm (Hàm Yên) khá phức tạp, đặc biệt là hoạt động của tổ chức Dương Văn Mình trong đồng bào dân tộc Mông. Trước thực trạng đó, xã đã tăng cường đảm bảo ANTT, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cộng đồng dân cư, lực lượng Công an bám địa bàn, bám dân, góp phần ổn định tình hình.

Để góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn, Đảng ủy xã đã giao trách nhiệm cho các chi bộ đảng phát huy vai trò lãnh đạo, đồng thời gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Chi bộ các thôn trực tiếp chỉ đạo, nắm tình hình và cùng tiểu ban phòng chống tội phạm, phòng, chống ma túy giải quyết các vấn đề về ANTT ngay tại cơ sở. Đảng viên và gia đình gương mẫu chấp hành pháp luật, tích cực vận động nhân dân trong thôn tham gia phòng, chống tội phạm, đoàn kết xây dựng thôn, xóm và gia đình văn hóa, xây dựng nông thôn mới.

Công an xã Yên Lâm được tăng cường về lực lượng và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã củng cố, kiện toàn lực lượng công an cơ sở tại các thôn, xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động người dân trong xã hiểu và chấp hành tốt pháp luật. Trên cơ sở quy định của pháp luật, Công an xã đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng quy ước văn hóa thôn, tổ chức ký cam kết phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phát huy truyền thống văn hóa của từng dân tộc, không tin, không nghe theo luận điệu tuyên truyền hoạt động trái pháp luật.


Thanh niên Công an tỉnh san lấp mặt bằng sân bóng đá tại thôn Ngòi Sen, xã Yên Lâm (Hàm Yên).

Trong năm, xã đã tổ chức 3 lớp tập huấn về công tác vận động quần chúng, đặc biệt mô hình “Đoàn - Hội liên kết đảm bảo an ninh trật tự, chung sức xây dựng nông thôn mới” tại thôn Ngòi Sen đã đem lại hiệu quả tích cực. UBND xã thành lập Ban liên hiệp tự quản gồm 10 thành viên, là những cá nhân tiêu biểu, tích cực, nhiệt tình và tự giác tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ theo quy chế hoạt động đề ra.

Lực lượng nòng cốt của Ban liên hiệp tự quản gồm: Công an viên, đại diện các tổ chức đoàn thể thôn Ngòi Sen. Ban liên hiệp có nhiệm vụ nắm tình hình về ANTT, tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy tắc, hương ước, quy ước của thôn, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật; tổ chức cho các hộ gia đình ký cam kết xây dựng hộ gia đình an toàn về ANTT; vận động nhân dân tham gia mô hình tự quản tại thôn Ngòi Sen, xây dựng nông thôn mới...

Lực lượng Công an đã chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng kế hoạch đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát động quần chúng nhân dân tích cực tố giác tội phạm, đồng thời tổ chức lực lượng phối hợp với Công an huyện điều tra làm rõ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Cán bộ Công an cơ sở thực hiện 4 cùng với dân (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc với người dân). Đồng thời tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số thôn trong xã, gặp gỡ, tuyên truyền cá biệt đối với 126 trường hợp. Công an xã tăng cường công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu và quản lý nhà nước về ANTT trên địa bàn xã, tổ chức tuyên truyền, vạch mặt đối tượng xấu, được người dân đồng tình ủng hộ. Ông Lý Văn Máy, dân tộc Mông ở thôn Quảng Tân, xã Yên Lâm cho biết: Bản thân ông và nhiều người Mông khác không chấp nhận hoạt động của tổ chức Dương Văn Mình vì đây là một hoạt động trái pháp luật, không đúng với phong tục, tập quán của người Mông...

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh trên địa bàn xã Yên Lâm thời gian qua đã có tác dụng tích cực trong phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động của tội phạm và các hoạt động trái pháp luật, để người dân hiểu và tự giác chấp hành pháp luật, phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.                     

Trần Thái
(Công an tỉnh)

Tin cùng chuyên mục